Практичне заняття № 5
Тема: ДІАГНОСТИКА МАЙНА, РИНКОВА ЦІНА
ПІДПРИЄМСТВА

У процесі оцінювання вартості підприємства (бізнесу) можна виділити три основних етапи (або сім більш дрібних).
Підготовчий етап: вибір стандарту вартості й методів оцінювання; підготовка інформації для проведення оцінювання; оцінювання фінансового стану підприємства; оцінювання ризиків підприємства.
Оцінний етап: виконання необхідних розрахункових процедур, передбачених обраними методами оцінювання підприємства (бізнесу).
Кінцевий етап: коригування вартості підприємства (бізнесу); складання звіту про оцінювання.
Ринкову вартість суб'єкта господарювання визначають за такими принципами: принципи, що базуються на уявленнях власника (користувача): корисності, заміщення, очікування; принципи, пов'язані з оцінюванням землі, будинків, споруд та іншого майна, що складає єдиний майновий комплекс: факторів виробництва, залишкової продуктивності, внеску, віддачі, що зростає або зменшується, пропорційності (збалансованості), оптимального розміру, поділу та поєднання майнових прав; принципи, пов'язані з ринковим середовищем: порівнянності, залежності, відповідності, конкуренції, пропозиції та попиту, зміни вартості; принцип найкращого й найбільш ефективного використання.
Ці принципи оцінювання вартості є універсальними і застосовуються до всіх видів суб'єктів господарювання.
Для проведення оцінювання бажано отримати такі документи та інформацію:
1) інформацію загального характеру про підприємство (дані про права й терміни володіння; статут юридичної особи (акціонерного товариства), реєстр акціонерів, книги протоколів; балансовий звіт і звіти про прибутки і збитки за попередні роки; рахунки управлінського обліку, бюджети, прогнози, бізнес-план підприємства, техніко-економічні обґрунтування інвестиційних проектів; розшифрування постійних і змінних витрат; склад і характеристику основних засобів (за елементами); розшифрування довгострокових фінансових активів; контракти з покупцями й постачальниками; склад зобов'язань);
2) інформацію про бізнес і специфіку діяльності підприємства (характеристики бізнесу, характер, історія та перспективи бізнесу; попередні угоди, що стосуються бізнесу, вигідних інтересів у бізнесі, преференції, конвертованих або інших цінних паперів; права, привілеї та зобов'язання, фактори, що впливають на контроль і будь-які угоди, що обмежують продаж або передачу; фінансову інформацію за минулі періоди; інформацію про менеджерів вищого рівня і персонал; виробничі системи; патенти, винаходи, ноу-хау, товарні знаки, найменування або фірмові найменування, авторські права, бази даних; відомості про конкурентів);
3) визначення ефективності на рівні галузі (інформацію про макроекономічну ситуацію в економіці й тенденціях її розвитку; характеристика й динаміка галузей, що впливають або можуть впливати на бізнес; економічні фактори, що впливають на бізнес; ставка дохідності за альтернативними інвестиціями, угоди на фондовому ринку, злиття та поглинання; ринковий попит на продукцію; основні співвідношення у лідерів галузі; потенційні конкуренти; потужність клієнтів і постачальників; вплив потенційних змін у законодавстві або у міжнародних конвенціях; іншу інформацію).
Методика оцінювання фінансового стану підприємства для цілей оцінювання бізнесу може бути заснована на одному з трьох основних підходів.
1. Організація диференційованого обліку всіх боргових зобов'язань за термінами їх погашення. Паралельно встановлюється інтенсивність майбутніх грошових надходжень і перевіряється їх достатність в окремі моменти часу.
2. Використання спеціального балансу ліквідності, що дозволяє визначити фінансовий стан підприємства. При складанні такого балансу всі статті бухгалтерського балансу перегруповують залежно від швидкості їх обороту. Порівнюючи елементи активів, що реалізуються до визначеного терміну, з елементами пасивів, що до цього терміну повинні бути сплачені (погашені), встановлюють величину платіжного надлишку або платіжного дефіциту на певний момент.
3. Використання показників, розрахованих порівнянням обсягів окремих засобів і джерел, що склалися за станом на конкретний момент часу (показники ліквідності, показники фінансової стійкості і т. д.). Практичне використання будь-якого варіанта показників пов'язано зі встановленням критичного рівня, що в більшості випадків дозволяє одержати правильний діагноз фінансового стану підприємства для подальшого врахування в процесі оцінювання підприємства.
Відповідно до розглянутих принципів сформувалися три підходи до визначення ринкової вартості суб'єкта господарювання, які містять комплекс процедур і методів оцінювання, враховують конкретні умови формування оцінювання.
Оцінювання вартості підприємства (бізнесу) із застосуванням методів витратного підходу здійснюється, виходячи з величини активів і зобов'язань, придбаних підприємством за період свого функціонування на основі принципу заміщення (тобто актив не повинен коштувати більше, ніж витрати на заміщення його основних частин).
Оцінювання вартості підприємства (бізнесу) із застосуванням методів дохідного підходу засноване на принципі очікування, що потенційний покупець не заплатить за частку в підприємстві (бізнесі) більше, ніж вона може принести доходів у майбутньому. Приведення майбутніх доходів до поточної вартості на дату проведення оцінювання засноване на концепції зміни вартості грошей у часі, відповідно до якої дохід, отриманий у даний момент часу, має для інвестора більшу цінність, ніж дохід, який буде отриманий у майбутньому.
Вартість підприємства методами дохідного підходу розраховують за такими процедурами: підготовка фінансової звітності підприємства, зокрема актуалізація і нормалізація звітності; прогнозування на основі аналізу фінансового стану підприємства показників доходу та витрат підприємства; розрахунок ставки дисконтування (або коефіцієнта капіталізації) в залежності від обраного методу та показника доходу; розрахунок вартості бізнесу шляхом приведення майбутніх доходів на дату проведення оцінювання, використовуючи методи дисконтування або капіталізації.
Оцінювання вартості підприємства (бізнесу) із застосуванням методів порівняльного підходу проводять шляхом порівняння (зіставлення) об'єкта оцінювання з аналогічними об'єктами, стосовно яких є інформація про ціни угод з ними, або про ціни раніше укладених угод з об'єктом оцінювання.
Відбір підприємств для порівняння проводять за такими критеріями: належність до тієї чи іншої галузі, регіону; вид виробленої продукції чи послуг; диверсифікація продукції чи послуг; стадія життєвого циклу, на якій знаходиться підприємство; розміри підприємств, стратегія їх діяльності, фінансові характеристики.
Приклад розв’язування практичного завдання. Визначити вартість підприємства методом капіталізації його доходів, якщо: фактична та прогнозна структура капіталу підприємства становить 3 : 7; власний капітал – 300 тис. грн.; позичковий капітал – 700 тис. грн.; стабільний прогнозований обсяг чистого прибутку – 57 тис. грн.; плата за користування позичковим капіталом – 15% річних, що складає 105 тис. грн.; інвестор готовий вкладати кошти в корпоративні права підприємства за мінімальної ставки дохідності в 19%.
Розв’язування
Якщо абстрагуватись від впливу податкового фактора, то середньозважена вартість капіталу підприємства знаходиться на рівні 16,2%:

де Квк – очікувана ставка вартості власного капіталу; КПК – очікувана ставка вартості позичкового капіталу; К – сума капіталу підприємства; ВК – сума власного капіталу.
Вартість підприємства за методом розрахунку капіталізованого доходу складатиме близько 300 тис. грн. (57 000 /0,19).
Для перевірки використаємо брутто-підхід:
 

Таким чином, у цьому прикладі вартість підприємства відповідає величині його власного капіталу.

Завдання для розв’язування
Завдання 1
            Виконати  факторний  аналіз  валового  прибутку  від  реалізації  одного  виду  продукції. Проаналізувати  рентабельність  продукції.  Вихідні  дані  наведені  в  таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 –  Показники діяльності підприємства


Показники

План

Факт

Обсяг  реалізації  продукції, шт.

5000

4750

Ціна  реалізації,  грн.

32,5

38

Собівартість  виробу,  грн.

27,5

32

Завдання 2
Значення показників фінансового стану підприємств, що беруть участь у оцінюванні, та їхні еталонні (максимальні) рівні наведені в таблиці 5.2. Визначте показник відповідності фактичних фінансових ко­ефіцієнтів еталонному рівню для кожного підприємства. Розташуйте підприємства за рівнем фінансового стану за результатами діяльності.

Таблиця 5.2 –  Показники діяльності підприємств


Показник

№ підприємства

Еталон

 

1

2

3

4

 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,15

0,25

0,15

0,2

0,25

Коефіцієнт термінової ліквідності

0,95

0,8

0,65

0,75

0,95

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,8

1,6

1,8

1,9

1,9

Коефіцієнт автономії

0,75

0,65

0,9

0,8

0,9

Коефіцієнт маневреності власних коштів

0,2

0,15

0,25

0,25

0,25

Завдання 3
Обчислити сумарну зважену оцінку підприємства на основі даних, на­ведених в таблиці 5.3.

Таблиця 5.3 – Результати оцінювання вартості підприємств


Метод оцінювання вартості підприємства

Сума оцінки, млн. грн.

Вага оцінки

1. Метод чистих активів

620

0,35

2. Метод ринку капіталу

450

0,35

3. Метод дисконтування грошових потоків

580

0,30

 

 

1,0

Завдання 4
Виконати факторний аналіз рентабельності сукупних активів за даними таблиці 5.4.

Таблиця 5.4 –  Показники діяльності підприємств


Показник

Базисний рік

Звітний рік

1. Прибуток від звичайної діяльності до оподатковування, тис. грн.

723

822

2. Виторг від реалізації продукції, тис. грн.

5410

5955

3. Сукупні активи, тис. грн.

4724

7823

Завдання 5
Оцінити вартість підприємства за допомогою дохідного підходу методом дисконтованих грошових потоків.Прогнозними розрахунками оцінювач визна­чив, що підприємство буде приносити щорічний прибуток у розмірі 30000 грн. Ставки прибутковості на фінансові ресурси, які використовують для закупівлі підприємства, – 12% річних. У кінці восьмого року підприємство буде продане за 220000 грн. Визначити поточну вартість підприємства.

Завдання 6
За даними таблиці 5.5 визначити середньозважену оцінку капіталу підприємства.

Таблиця 5.5 –  Дані про капітал підприємства


Найменування джерела

Сума, млн. грн.

Частка (wi)

Вартість(kі), %

Власний капітал, S

30

0,6

25

Привілейовані акції, Рs

5

0,1

23

Позичковий капітал, D

15

0,3

20

Разом

50

1

-

Завдання 7
Для оцінювання вартості об'єкта були відібрані аналогічні об'єкти, продані в минулому. Головними параметрами, що визначають вартість, є загальна площа і вартість 1м2 площі. У таблиці 5.6 наведені необхідні дані.

Таблиця 5.6 –  Показники оцінювання вартості об'єкта

 

Показники

Одиниці
виміру

Оцінюваний об'єкт

Об'єкти порівняння

№ 1

№ 2

1. Ціна продажу

тис.грн.

 

2920

3275

2. Загальна площа

м2

5200

8000

8500

3. Ціна 1м2 площі

грн./м2

 

520

550

Коригування ціни 1м2

4. Умови фінансування

 

 

+3%

+6%

5. Умови продажу

 

 

- 2,5%

- 5%

Обчислити вартість оцінюваного об'єкта методом продажу (на основі порівняльного підходу).

Завдання 8
Перед фінансистом стоїть завдання оцінити ринкову вартість підприємства, корпоративні права якого не мають обігу на ринку. На основі проведеного аналізу статистичної та ринкової інформації вдалося з’ясувати, що на фондовій біржі здійснюється торгівля корпоративними правами підприємства, за основними якісними та кількісними характеристиками схожого на об’єкт оцінювання. В результаті вивчення опублікованої в ЗМІ звітності підприємства-аналога та інформації, одержаної за результатами біржових торгів, вдалося підібрати такі показники для зіставлення об’єкта оцінювання та порівнюваного підприємства (табл. 5.7).

 Таблиця 5.7 –  Показники оцінювання вартості об'єкта


Показники оцінювання

Об’єкт

Порівнюване
підприємство

1. Ринковий курс акцій

10% до номіналу

2. Статутний капітал, тис. грн.

3000

5000

3. Власний капітал, тис. грн.

4500

8000

4. Балансовий курс акцій, %

150

160

5. Коефіцієнт заборгованості

2,7

2,85

6. Чистий прибуток, тис. грн

1200

2000

7. Операційний Cash-flow, тис. грн.

1400

2000

8. Чиста виручка від реалізації, тис. грн.

15000

28000

Завдання 9
Оцінити вартість підприємства за методом прямої капіталізації (дохідний підхід). Аналізом фінансової документації визначено, що підприємство буде створювати щорічний операційний прибуток в розмірі 525000 грн. Інвестори для купівлі підприємства залучають банківський кредит у розмірі 2500000 грн. і передбачають використовува­ти власні кошти. Ставка капіталізації на позиковий капітал (іпотечна по­стійна) – 15,5%; інвестори з огляду продажу інших аналогічних об'єктів очікують ставку капіталізації на власні кошти – 18%.

Завдання 10
Розрахувати показники оцінювання фінансового стану й стійкості функціону­вання підприємства при таких вихідних даних: обсяг реалізації (ОР) – 7000 тис. грн.; поточні активи (ПА) – 2700 тис. грн.; власний капітал (ВК) – 1450 тис. грн.; позиковий капітал (ПК) – 920 тис. грн.; прибуток від реалізації (П) – 300 тис. грн.; активи (А) – 4800 тис. грн.; позиковий короткостроковий капітал – 850 тис. грн.; постійні витрати – 2200 тис. грн.

Питання для обговорення

  • Чи може один і той самий об’єкт мати різну ринкову вартість і чому?
  • Чим можна пояснити зміну вартості підприємства у часі?
  • Ключові фігури управлінського персоналу підприємства і його вартість.

Запитання для самоперевірки знань

  • Охарактеризуйте основні етапи оцінювання вартості підприємства.
  • Які основні принципи оцінювання ринкової вартості об’єкта господарювання?
  • Яка інформація необхідна для оцінювання вартості підприємства?
  • Назвіть основні підходи, на яких можна побудувати методики оцінювання фінансового стану підприємства?
  • В чому полягають основні підходи до оцінювання майна підприємства?