Практичне заняття № 6
Тема: Фінансова діагностика

Фінансова діагностика заснована на всебічному аналізі публіч­ної звітності корпорації, а також на статистичних даних небухгалтерської звітності – як внутрішньої, так і зовнішньої. Велике значення надається інформації про розвиток галузі економіки, до якої належить корпорація, про конкурентів, економічну кон’юн­ктуру в країні, на континенті, у світовій економіці. Ця інформація в руках кваліфікованих аналітиків, що мають досвід, інтуїцію, здатні критично мислити, створює можливість опрацювання даних з метою формування робочих гіпотез, на підставі яких приймаються управлінські рішення.
Фінансова діагностика в даний час набуває подальшого розвитку, чому сприяють досягнення як теорії інформації, так і практики її використання.
Протягом етапу фінансової діагностики експертна команда зосереджується на аспектах, що впливають на вартість бізнесу і є важливими для визначення достовірної ціни угоди. Наш підхід зосереджується на бізнес-процесах та питаннях, що є критичними для успішної транзакції, метою чого є цінний внесок до переговорів стосовно ціни.
Фінансова діагностика дасть можливість отримати: розуміння бізнесу та його рушійних факторів; визначення та оцінку ключових фінансових та бізнес-ризиків, що впливають на майбутню транзакцію; аналіз ключових показників фінансової діяльності, що належать до ціни угоди (чистий борг, чистий оборотний капітал, нормалізований показник EBITDA тощо.); аналіз якості активів і постійних грошових потоків; розуміння фінансових ефектів податкових схем, які використовує об'єкт; критичний аналіз процесу бюджетування/планування та бюджетів/бізнес-плану, підготовлених керівництвом, зокрема аналіз потенційних переваг і недоліків; розуміння якості фінансової інформації (звітності згідно з МСФЗ / дійсним законодавством / управлінською звітністю), фінансової системи та відповідних контролів.
У фінансовій практиці застосовуються такі методи аналізу фінансової звітності: горизонтальний; вертикальний; метод коефіцієнтів; системні методи.
Горизонтальний метод використовується з метою визначення тенденції економічного розвитку корпорації в цілому, а також її окремих показників. Дослідники ставлять перед собою різні цілі. Наприклад, фінансове управління корпорації вивчає тенденції розвитку економічних і фінансових показників з метою коригування фінансової та інвестиційної політики, фінансового планування. Фінансовий аналітик інвестиційного інституту вивчає тенденцію зростання зобов’язань корпорації й інші дані фінансової звітності, що становлять для нього інтерес.
Вертикальний метод використовується з метою вивчення структурних змін.
Широко застосовуваним методом аналізу фінансової звітності є аналіз коефіцієнтів (Ratio Analysis). Коефіцієнти використовуються для визначення фінансового стану корпорації з різних поглядів.
Вдосконалені методи, що наводяться в літературі, і способи оцінювання фінансового стану підприємства значною мірою є складними для практичного застосування на підприємствах, особливо на невеликих виробничих одиницях. Крім того, немає чіткого вимірника деяких показників для підприємств. Це пов’язано переважно з відмінностями видів діяльності, характеристиками ринків й іншими параметрами існування і діяльності підприємства.
Порядок проведення діагностики фінансового стану підприємства є таким:
- визначення мети та предмета діагностики;
- вибір якісних і кількісних показників для діагностування, критеріїв їх оцінювання;
- формування інформаційної бази дослідження;
- проведення аналітичних, техніко-економічних та математичних розрахунків, факторного аналізу;
- виявлення стану досліджуваного процесу (об'єкта) та симптомів кризових явищ, загальних тенденцій фінансово-економічного розвитку об'єкта;
- узагальнення результатів діагностування фінансового стану підприємства, підготовка антикризової програми;
- розроблення прогнозу розвитку об'єкта та послідовності управлінських рішень для його реалізації.
Зазначимо, що проведення діагностики повинно базуватися на загальноприйнятих принципах, найважливішими з яких вважаються:
своєчасність – діагностику необхідно проводити до створення кризової ситуації, появи перших ознак банкрутства, враховувати динамічність діяльності підприємства;
комплексність – окремі явища і процеси доцільно досліджувати в комплексі з усіма іншими взаємопов'язаними явищами, чинниками, цілями;
науковість – діагностика проводиться на основі науково обґрунтованих принципів, понять, категорій, закономірностей, на застосуванні методології та методів дослідження;
автентичність – процес діагностування базується на первинній, достовірній інформації;
точність – відповідність реальним фактам, цілям і вимогам, які ставляться до процесу діагностування;
об'єктивність – діагностика має здійснюватися за розробленою програмою дослідження, за чітко визначеними базовими параметрами з мінімальним впливом фактора суб'єктивізму; у процесі діагностики необхідно використовувати тільки реальні факти, методи та заходи, щоб знизити рівень неточних оцінок;
ефективність – здійснюючи діагностику підприємства, потрібно постійно порівнювати позитивні і негативні наслідки її проведення та витрати, які пов'язані з цим процесом.
Діагностику фінансового стану підприємства рекомендується проводити у двох виглядах:
- експрес-діагностика фінансового стану підприємства;
-  поглиблена діагностика фінансового стану підприємства.
Ці види діагностики забезпечують комплексний аналіз фінансового стану підприємства.
Експрес-діагностика ставить такі цілі:
1. За «слабкими сигналами», що надходять до підприємства, здійснюється попереднє термінове кількісне та якісне оцінювання циклу кругообігу капіталу на підприємстві як на визначений момент часу (статичне), так і за визначений проміжок часу (динамічне);
2. Оцінюється напрямок зміни фінансової хвороби підприємства;
3. Остаточно узагальнюються результати оцінювання фінансового стану й стійкості функціонування (фінансового «здоров’я») підприємства.
Поглибленою діагностикою досягаються такі цілі:
1. Кількісно в статиці і в динаміці оцінюється розмір порушення пропорцій у фазах циклу кругообігу капіталу на підприємстві;
2. Виявляються причини порушення пропорцій у фазах циклу кругообігу капіталу на підприємстві, динаміка зміни їх впливу на перебіг фінансової «хвороби» підприємства.
Слід також зазначити, що значний практичний досвід оцінювання фінансового стану підприємства і складання на його основі прогнозу щодо перспектив його змін накопичений у розвинутих країнах.
Зокрема, у Великобританії Комітетом з узагальнення практики аудиту розроблено посібники, які містять перелік критичних показників для оцінювання можливого банкрутства підприємства. Ці показники виділено у дві групи.
До першої групи належать такі несприятливі критерії й показники, внаслідок яких виникає загроза появи у недалекому майбутньому значних фінансових труднощів. До них належать:
- неправильна реінвестиційна політика;
- несприятливі зміни у портфелі замовлень, потенційні витрати довготермінових контрактів;
- низькі значення коефіцієнтів ліквідності;
- наявність наднормативних виробничих запасів і залежалих товарів тощо.
До другої групи належать такі несприятливі критерії й показники, на підставі яких поточний фінансовий стан розглядається як критичний. Поряд з тим, вони свідчать, що за певних умов або ж внаслідок ігнорування чи несвоєчасного проведення необхідних заходів ситуація може різко погіршитись.
Приклад розв’язування практичного завдання. За даними таблиці 6.1 провести діагностику рентабельності діяльності підприємства і причин, які привели до зміни рентабельності.

Таблиця 6.1 – Значення показників для діагностики


Показники

Значення

Виручка від реалізації продукції, тис. грн.

20000

Змінні витрати, тис. грн.

13000

Постійні витрати, тис. грн.

3000

Власний капітал, тис. грн.

16000

Довгострокові кредити, тис. грн.

2000

Короткострокові кредити, тис. грн.

2000

Середня розрахункова ставка відсотка, %

25

Ставка оподаткування, %

25

Розв’язування
 Розраховуємо прибуток до оподаткування. Для цього з виручки від реалізації продукції віднімаємо суму постійних і змінних витрат:

Сума позикового капіталу складається з сум довгострокових і короткострокових кредитів:

Сума всього капіталу підприємства складається з суми власного і позикового капіталу:

Рентабельність власного капіталу – це відношення прибутку до оподаткування до середньорічної суми власного капіталу, виражене у відсотках:

Рентабельність сукупного капіталу (активів) – це відношення прибутку до оподаткування до середньорічної суми всього капіталу (активів), виражене у відсотках:

Ефект фінансового важеля розраховується за формулою:

Позитивний ефект фінансового важеля досягається в тому випадку, якщо рентабельність сукупного капіталу вища за средньозважену ціну позикових засобів. І лише в цьому випадку використання позикового капіталу є вигідним для підприємства.
У нашому випадку підприємство працює прибутково, але потенціал зростання рентабельності власного капіталу за рахунок залучення позикового капіталу використовується недостатньо. Ефект фінансового важеля є негативним величиною, а тому використання позикових засобів для підприємства невигідно.

Завдання для розв’язування
Завдання 1
         Визначити рейтинг підприємств на основі рівня показників їх фінансового стану, наведених у таблиці 6.2, за допомогою методу еталонного підприємства.

Таблиця 6.2 – Початкові дані для розрахунку


Показники

Підприємство № 1

Підприємство № 2

Підприємство № 3

Підприємство № 4

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,12

0,27

0,15

0,20

Коефіцієнт термінової ліквідності

0,95

1,00

0,65

0,75

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,85

1,90

1,80

2,10

Коефіцієнт автономії

0,77

0,75

0,90

0,80

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,20

0,15

0,22

0,21

Завдання 2
Визначити рейтинг підприємств на основі рівня показників їх фінансового стану за допомогою методу суми місць за даними таблиці 6.3.

 

Таблиця 6.3 – Початкові дані для розрахунку


Показники

Підприємство № 1

Підприємство № 2

Підприємство № 3

Підприємство № 4

коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,15

0,11

0,09

0,08

Коефіцієнт термінової ліквідності

0,85

0,90

0,65

0,55

Коефіцієнт поточної ліквідності

0,90

1,20

1,10

0,70

Коефіцієнт автономії

0,88

0,68

0,56

0,16

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,11

0,09

0,05

0,01

Завдання 3
За даними таблиці 6.4 провести факторний аналіз валового прибутку підприємства від реалізації одного виду продукції. Проаналізувати рентабельність продукції.

Таблиця 6.4 – Початкові дані для розрахунку


Показники

План

Факт

Об’єм реалізації продукції, шт.

20000

160000

Ціна реалізації, тис. грн.

170

200

Собівартість продукції, тис. грн.

140

150

Завдання 4
Показники ліквідності підприємства за звітний рік наведені у таблиці 6.5. Оцінити рівень ліквідності і обґрунтувати, які саме фактори мікро- та макросередовища суб’єкта господарювання обумовили зазначені зміни.

Таблиця 6.5 – Показники ліквідності підприємства за звітний рік


Показник

На початок року

На кінець року

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,1

0,12

Коефіцієнт термінової ліквідності

0,8

1

Коефіцієнт поточної ліквідності

2

1,7

Завдання 5
У таблиці 6.6 наведені показники ліквідності трьох промислових підприємств. На їх основі визначити, яке з підприємств має найбільш ліквідну структуру оборотних активів.
Таблиця 6.6 – Показники ліквідності підприємств


Показник

Підприємство А

Підприємство Б

Підприємство С

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,1

0,3

0,2

Коефіцієнт термінової ліквідності

0,7

1

1

Коефіцієнт поточної ліквідності

2

2

2

Завдання 6
Динаміка показників ліквідності підприємства наведена у таблиці 6.7. Вкажіть можливі причини зміни спостережуваної ліквідності. Чи завжди зниження рівня коефіцієнтів термінової й поточної ліквідності може бути викликано негативними причинами? Відповідь обґрунтувати.

Таблиця 6.7 – Динаміка показників ліквідності підприємства


Показник

На початок року

На кінець року

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,15

0,25

Коефіцієнт термінової ліквідності

1,2

0,8

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,8

1,3

Завдання 7
Динаміка системи показників ділової активності наведена у таблиці 6.8. Дати оцінку змін, що відбулися, та вказати їх можливі причини. Відповідь обґрунтувати.

Таблиця 6.8 – Динаміка показників ділової активності


Показник

Базовий період

Звітний період

Коефіцієнт оборотності активів

1,5

1,3

Коефіцієнт оборотності запасів

7

8

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

10

12

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості   

8

9

Завдання 8
У таблиці 6.9 наведені показники ділової активності трьох підприємств. Яке з них буде мати у розпорядженні тимчасово вільні кошти? Врахувати, що несплаченої у зазначений термін дебіторської й кредиторської заборгованостей підприємство не має.

 

 

Таблиця 6.9 – Показники ділової активності підприємств


Показник

Підприємство А

Підприємство Б

Підприємство С

Коефіцієнт оборотності запасів 

10

10

10

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості за товарними операціями  

15

14

16

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості за товарними операціями 

12

9

5

Завдання 9
Визначити коефіцієнт частки залучених коштів підприємства та оцінити фінансовий стан даного підприємства. Зробити відповідні висновки, якщо відомо, що в минулому році ВАТ «Іграшка», що займається виробництвом дерев'яних іграшок, мало результати:
прибуток на акцію – 8 грн.;
виплачені дивіденди в розрахунку – 4 грн. з акції;
бухгалтерська вартість однієї акції на кінець року склала 25 грн.;
нерозподілений прибуток протягом року зріс на 680 тис. грн.;
у ВАТ «Іграшка» немає привілейованих акцій в минулому році;
підприємством акції не випускались;
сума загальних зобов'язань підприємства склала 120 тис. грн.

Завдання 10
Для підприємств однієї галузі промисловості наводяться дані (табл. 6.10), за допомогою яких:
- оцінити фінансовий стан підприємств;
- визначити оборотність оборотних засобів, а також розміри їх вивільнення або додаткового залучення в порівнянні з минулим роком;
- зробити відповідні висновки.

Таблиця 6.10 – Вихідна інформація


Показник

Одиниця виміру

Підприємство

Підприємство А

Підприємство Б

Підприємство С

Фактичний обсяг реалізації в звітному році

тис. грн.

720

120

1440

Фактичні середньорічні залишки оборотних засобів у звітному році

тис. грн.

200

400

600

Тривалість одного обороту в минулому році

день

120

?

130

Кількість оборотів оборотних засобів у минулому році

-

?

4

?

Питання для обговорення

  1. Чи є фінансова діагностика універсальним методом визначення рівня ефективності функціонування підприємства?
  2. Які основні методологічні проблеми проведення фінансової діагностики?
  3. Яке місце посідає фінансова діагностика в роботі підприємства?

 

Запитання для самоперевірки знань

  1. У чому полягає суть та основні завдання фінансової діагностики?
  2. Охарактеризуйте основні методи економічного аналізу фінансової звітності підприємства.
  3. Який порядок проведення діагностики фінансового стану підприємства?
  4. Назвіть загальноприйняті принципи проведення фінансової діагностики підприємства.
  5. Яка різниця між цілями поглибленої фінансової діагностики та експрес-діагностики фінансового стану підприємства?