2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСУ «ПРАКТИЧНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ»

     Безперечно, що ті студенти, які обрали технічну спеціальність за покликанням душі, а також і ті, хто вступив до ВНТУ тільки тому, що не має бажання вивчати гуманітарні дисципліни і не має намірів пов’язувати своє майбутнє життя з мистецтвом, можуть заперечити попередньо сказаному досить простим і прагматичним питанням: «А навіщо це мені?»

      Погодьтесь, важко відповісти на запитання хоч і типове, але анонімне, тому що в кожному конкретному випадку воно (запитання) має індивідуальні причини, зумовлене особистісним досвідом, власним баченням свого майбутнього, а врешті-решт, і певною системою морально-ціннісних пріоритетів та духовних потреб. Тому відповідь має дати кожен сам собі самостійно, враховуючи таке:

     Отож, вибір за Вами. Якщо Ви вважаєте, що Вам це не потрібно, спробуйте замислитись: − Чому? І можливо у Вас з’явиться бажання провести внутрішній діалог, коли одна людина висуває аргументи − «За», а інша – «Проти». Цікаво, хто ж буде більш переконливим?

    Просимо Вас також врахувати, що сьогодні наше суспільство втрачає той єдиний основний національно-культурний центр, навкруги якого обертається соціальне життя, сучасне соціокультурне середовище. Ми є свідками динамічного неврівноваження багатьох соціальних структур, з безліччю субкультурних центрів тяжіння, які характеризуються постійною рухливістю, а інколи досить агресивним протистоянням.

      Кожен з Вас знаходиться і водночас мігрує в цьому «Броунівському розмаїтті». Типовою є ситуація, коли сучасна людина балансує між потребою зберігати ті культурні норми і традиції, що забезпечують сталість і порядок у суспільстві, та потребою постійних змін, нововведень, невгамовних пошуків, які не тільки активізують подальший розвиток, але й несуть в собі суєтність, хаос, а подеколи агресивне заперечення людяності, добра, краси.

  Щоб допомогти людині зберігати внутрішню рівновагу, свідомо орієнтуватися в безладі ерзацкультури, комерційному мистецтві та розважальному шоу-бізнесі, заняття культурологічного практикуму передбачають:

     Можливо, Ви погодитесь з нами, що такі людські якості і здібності не завадять у житті і здатні збагатити чи підсилити якість будь-якої фахової освіти. Але, якщо у Вас з’явилося бажання заперечити, то, спершу, відверто проаналізуйте вищеназвані завдання у співвідношенні до Ваших знань, навичок, умінь. Зважте на таку людську особливість: чим більше знань і вмінь, тим сильніша потреба нових знань і удосконалення.

    Звертаємо також увагу на те, що кожне заняття передбачає виконання студентами творчих завдань, які стимулюють і заохочують висловлювати власні суб’єктивні думки та оцінки. Завдяки неодмінному діалогу та творчій співпраці викладача зі студентською аудиторією та студентів з професійними майстрами, які беруть участь в заняттях «Практична культурологія», теми занять постійно корегуються і оновлюються.

      Креативність (тобто творча здібність), як суто людська психологічна потреба, завжди передбачає рівновагу між полюсами: традиція – інновація, стандартизація – варіативність тощо. Саме тому «творчість» як оновлення, як пошук кращого, більш ефективного, досконалого – є позитивною категорією і символізує не хаос, а прагнення довершеності і гармонії.

   Щорічне вивчення і аналіз духовних потреб та ціннісних орієнтацій студентської молоді на заняттях культурологічного практикуму дають підстави говорити про те, що сьогодні, на жаль, досвід заперечення молодь набуває значно швидше, ніж досвід позитивного самоствердження, а досвід відчуження від цінностей, які характеризуються поняттям «вічні», превалює, здебільшого, над досвідом шанобливого ставлення до фундаментальних духовних засад людського буття. Враховуючи ці реалії, ми намагаємось на заняттях культурологічного практикуму знайти шляхи подолання цієї відчуженості.

      Формуючи програму занять, ми, зазвичай, орієнтуємося на ті твори мистецтва, які несуть в собі енергію емоційно-інформаційного живлення, очищують від «психологічного забруднення» (вислів А. Тоффлера), гальмують агресивність, зменшують психологічну втому. Сьогодні неможливо ігнорувати тезу про те, що процеси мислення значною мірою поєднують в собі емоційний компонент, тому варто враховувати значущість почуттєвої складової в процесі пізнання та навчання. М. Хайдеггер радив пам’ятати слова Ф. Ніцше: «Нам залишається мистецтво, щоб не загинути перед істиною». Багатозначність і невичерпність змісту і символів художніх творів збагачує почуттєву гаму, розширює простір естетичного сприйняття, яке, як свідчать наші дослідження, варіюється у більшості студентів першого курсу, в досить вузьких межах «сподобалось – не сподобалось».

      Існування молоді в певному субкультурному середовищі робить її залежною від тоталітарного впливу масової культури. Заповнюючи собою майже весь соціально-культурний континуум, маскультура створює ту ілюзорну дійсність, в якій розмиваються межі між добром і злом, красою і потворством, культурою і ерзацкультурою. В індустрії розважального дозвілля невілюються моральні цінності, естетизується вульгарність, брутальність, фізіологія. Втім заперечити, а тим паче «відмінити» або заборонити маскультуру неможливо. Вона невід’ємна частина суспільства, вона постійно входить у життя кожного індивіда. Ставши базовою формою повсякденності, вона, певне, відповідає якимось глибинним людським потребам. Вочевидь, маскультура допомагає людям примиритися з утомливою повсякденністю, створює ілюзію яскравого і легкого життя. Враховуючи це, вважаємо за необхідне залучати студентів до високої культури, зокрема класичного мистецтва, що піднімає людину над буденністю, нагадує «про зоряне небо над головою» (І. Кант), надихає долати в собі негативні якості.

      Духовність, як складова інтелекту – душі – духу, передбачає не тільки визнання чогось вищого в людині, але і прагнення до цього вищого, яке уособлюється для людини в поняттях Бог, ідеал, добро, гармонія, досконалість. Саме тому зміст занять визначають ті художні твори і феномени культури (як національної, так і світової), що утверджують цінності, які «надають смислу існуванню самої людини ... цінності, котрі творять і відроджують людину в певній принципово новій якості» (В. Малахов). Відтворюючи під час занять духовно-ціннісні моделі суспільної практики, ми орієнтуємося на принципи: діалогу, свідомого вибору, непримусового впливу, а також на ефект емоційної єдності, коли колективне сприйняття здатне народжувати здібність, якої немає у кожного окремо. Саме ці орієнтири визначають форми проведення занять.

      За останні роки студенти 1 – 3 курсів на заняттях культурологічного практикуму мали можливість поглибити свої знання в царині мистецтва завдяки різноманітним темам.

     Фортепіанна музика. Історія фортепіано. Твори Й. Баха, Ф. Ліста, Л. Бетховена, П. Чайковського, Ф. Шопена, М. Скорика та ін.

      Голос сучасного баяна. Історія баяна. Специфіка баянної музики. В програмі концерту твори зарубіжної класики.

      Голос бандури. Історія розвитку. В програмі українська класика, народні і сучасні українські пісні.

      Саксофон. Історія народження. Класична та сучасна музика.

      Голос флейти. Історія флейти. В програмі класичні та сучасні музичні твори.

      Класична гітара. Характер голосу гітари. Історія гітари. Популярна класика.

     Як свідчать наші щорічні опитування, значний відсоток студентів перших курсів ніколи не бували в театрі (до 60%), ніколи не чули живий голос багатьох музичних інструментів (до 80%), не мали можливості бути на концертах симфонічної музики або оркестру народних інструментів (до 95%). А щодо балетного і оперного мистецтва, то менше 1% мали змогу бути на таких виставах.

      На наших заняттях ми надаємо кожному з Вас можливість відкрити для себе приховані мистецькі таємниці; відкрити в собі нові, невідомі відчуття і можливості; усвідомити невичерпність нових ідей, поглядів, думок, які існують в формі художніх образів; повірити переконанню Й. В. Гетте: «Класика завжди сучасна»; а головне, збагнути масштабність, багатовимірність художніх (мистецьких) світів, в кожному з яких може бути частка Твоєї душі, що чекає на зустріч з Тобою.