Cover

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Збірник практичних завдань для організації самостійної роботи з дисципліни

Електронний навчальний посібник

Каталог посібників Видавництво ВНТУ
← Назад ↑ Зміст → Вперед

Тема 10. Фінансовий контролінг на підприємстві

 

Розв’язання тестів даної теми передбачає ознайомлення студентів із такими питаннями:

1. Суть фінансового контролінгу.

2. Методи оперативного фінансового контролінгу.

3. Методи стратегічного фінансового контролінгу.

 

 

Тестові завдання

 

1. SWOT–аналіз це – :

1) метод за яким порівнюються характеристики обєкта і еталонного,   кращого;

2) дослідження, спрямованні на визначення і оцінку сильних сторін підприємства;

3) дослідження, спрямованні на визначення і оцінку сильних сторін і слабких сторін підприємства, оцінку його можливостей та потенційних загроз;

4) немає правильного визначення.

 

2. Бенчмаркінг – це:

1) метод порівняння цінової політики;

2) метод оцінки фінансової стабільності;

3) метод, за яким порівнюються характеристики певного об’єкта   і еталоннго, кращого;

4) діагностика цілей та намірів найближчих конкурентів.

 

3. До методів оперативного фінансового контролінгу відносять:

1) бенчмаркінг;

2) SWOT–аналіз;

3) АВС–аналіз;

4) XYZ–аналіз.

 

4. До методів стратегічного фінансового контролінгу відносять:

1) система директ-костинг;

2) SWOT–аналіз;

3) АВС–аналіз;

4) СРПР.

 

5. Маржинальний прибуток – це:

1) те саме, що й звичайний прибуток підприємства до оподаткування;

2) показник, який характеризує частину чистої виручки, що спрямовується на покриття умовно змінних витрат;

3) прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування;

4) показник, який характеризує частину виручки, що спрямовується на заміщення умовно постійних витрат і формування прибутку від реалізації.

 

6. Дискримінантний аналіз :

1) є методом прогнозування фінансових результатів;

2) використовується в процесі прогнозування банкрутства;

3) використовується при розрахунку точки беззбитковості;

4) є складовою АВС-аналізу.

 

7. АВС-аналіз застосовують при вирішенні таких основних завдань:

1) визначення перспективних напрямів розвитку;

2) розрахунок суми покриття;

3) прогнозування банкрутства;

4) виявлення резервів зниження затрат сировини, матеріалів.

 

8. Обсяг продажу, за якого підприємство покриває витрати не отримуючи при цьому прибутку,  – це:

1) фінансовий потенціал підприємства;

2) точка беззбитковості;

3) запас фінансової стійкості;

4) фінансовий леверидж.

 

9. Запас фінансової стійкості визначається як різниця:

1) обсягу продажу і постійних витрат;

2) обсягу продажу і маржинального доходу;

3) обсягу продажу і порогу рентабельності;

4) обсягу продажу і постійних витрат.

 

10. З наведених витрат до постійних не відноситься:

1) заробітна плата основних робітників;

2) амортизація будівель цехів та заводоуправління;

3) плата за оренду складу готової продукції;

4) відсотки за кредит.

 

11. Величина маржинального доходу визначається шляхом додавання:

1) прибутку та змінних витрат;

2) прибутку та постійних витрат;

3) прибутку та доходу (виручки) від реалізації;

4) постійних та змінних витрат.

 

12. Запаси підприємства відносяться до:

1) необоротних активів;

2) оборотних активів;

3) власного капіталу;

4) залученого капіталу.

 

13. З наведених видів витрат підприємства до змінних належать витрати на:

1) утримання управління заводу;

2) страхування підприємства;

3) охорону підприємства;

4) напівфабрикати сторонніх підприємств.

 

14. Графік беззбитковості показує:

1) запас фінансової стійкості;

2) співвідношення постійних та змінних витрат;

3) рівень постійних та змінних витрат і величину доходу від продажу за різних обсягів діяльності підприємства;

4) величину доходу від продажу за різних обсягів діяльності підприємства.

 

15. Знижки, які пропонуються з метою прискорення процесу отримання платежів та які можна надати за швидку оплату рахунків, це :

1) функціональні знижки;

2) знижки за кількість;

3) знижки сконто;

4) спеціальні знижки.

 

16. Знижки, які надають при довготривалому співробітництві, це :

1) функціональні знижки;

2) знижки за вірність;

3) знижки сконто;

4) спеціальні знижки.

 

17. Відношення різниці між чистим прибутком і нарахованою амортизацією до суми довгострокових і поточних зобов’язань є коефіцієнтом:

1) Тафлера;

2) Бівера;

3) Спрінгейта;

4) Альтмана.

 

Оцініть правильність тверджень (так, ні).

 

18. Оперативний фінансовий контролінг передбачає формування та реалізацію системи обґрунтування, прийняття, виконання та контролю за виконанням оперативних фінансових рішень з метою досягнення поточних фінансових цілей.

1) Так; 2) ні.

 

19. Розвинутий директ-костинг заснований на використанні в обліку даних тільки про змінні витрати.

1) Так; 2) ні.

 

20. Точка беззбитковості являє собою такий обсяг діяльності підприємства, коли доходи дорівнюють витратам.

1) Так; 2) ні.

 

21. Беззбитковий обсяг виробництва – це обсяг виробництва продукції, якого підприємство може досягти в даний період часу, маючи реальну кількість виробничих ресурсів.

1) Так; 2) ні.

 

22. Основне призначення аналізу «витрати –обсяг – прибуток» полягає у можливості визначити значення кожної зі складових цього аналізу за умови внесення змін у діяльність підприємства.

1) Так; 2) ні.

 

23. АВС-аналіз полягає у виявленні та оцінці незначного числа кількісних величин, які є найціннішими та мають найбільшу питому вагу у загальній сукупності вартісних показників.

1) Так; 2) ні.

 

24. За ступенем свободи у проведенні аналізу ФВА поділяють на ФВА продуктів та ФВА процесів.

1) Так; 2) ні.

 

25. У PEST-аналізі виокремлюють чотири групи системних критеріїв оцінювання організації: економічний потенціал; конкурентні переваги; привабливість виду економічної діяльності; стабільність середовища.

1) Так; 2) ні.

 

26. Матриця SWOT-аналізу не містить остаточної інформації для прийняття управлінських рішень, але дає змогу впорядкувати процес аналізу наявної інформації з використанням власних думок та оцінок.

1) Так; 2) ні.

 

Типові приклади розв’язування задач

 

Задача 1. Використовуючи дані звітності ПАТ «Володарка» оцінити імовірність банкрутства підприємства за показниками Бівера.

Таблиця 10.1 – Вихідні дані, тис. грн.

Показник

Попередній рік

Звітний рік

Чистий прибуток(збиток)

-1326

7080

Амортизація

2093

2169

Власний капітал

15897

14969

Довгострокові зобов’язання

1500,5

1448

Поточні зобов’язання

4542

4830

Загальна величина капіталу

21939,5

21247

Оборотні активи

10218

13202

Необоротні активи

11721

8045

 

Розвязання

 

Проведемо оцінювання імовірності банкрутства ПАТ «Володарка». З цією метою в першу чергу оцінимо імовірність банкрутства за показниками У. Бівера. За формулою (10.1) розрахуємо коефіцієнт Бівера:

 

Кб = , (10.1)

де  ЧП – чистий прибуток,

Ам – амортизація;

ПЗ – поточні зобов’язання;

ДЗ –  довгострокові зобов’язання.

 

Попередній рік: 

Звітний рік: 

                     

Визначимо рентабельність активів за формулою (10.2):

 

(10.2)

 

де А – активи підприємства.

 

Попередній рік: 

Звітний рік: 

 

Розрахуємо коефіцієнт фінансового левериджу за формулою (10.3):

 

(10.3)

Попередній рік: 

Звітний рік: 

                                         

Коефіцієнт покриття активів чистим оборотним капіталом визначимо за формулою (10.4):

 

(10.4)

 

де ВК – власний капітал  підприємства;

НА – необоротні активи підприємства.

 

Попередній рік: 

Звітний рік: 

 

Розрахуємо коефіцієнт покриття за формулою (10.5):

 

(10.5)

 

де ОА – оборотні активи  підприємства;

ПЗ – поточні зобов’язання.

 

Попередній рік: 

Звітний рік: 

 

В таблиці 10.4 узагальнено значення показників на ПАТ «Володарка» та їх відповідність певному фінансовому стану підприємства згідно з методикою Бівера.

 

Таблиця 10.4 - Система показників діагностики банкрутства ПАТ «Володарка» за методикою У.Бівера

Показник

Попередній рік

Звітний рік

значення

результат

значення

результат

Коефіцієнт Бівера

-0,57

За 1 рік до банкрутства

0,30

за 5 років до банкрутства

Рентабельність активів

-6,04

за 1 рік до банкрутства

19,20

стійкий фінансовий стан

Фінансовий леверидж

0,28

стійкий фінансовий стан

0,30

стійкий фінансовий стан

Коефіцієнт покриття активів чистим оборотним капіталом

0,19

за 5 років до банкрутства

0,33

за 5 років до банкрутства

Коефіцієнт покриття

2,25

за 5 років до банкрутства

2,73

за 5 років до банкрутства

 

Задачі для самостійного розв’язування

 

Задача 2. Виконати рейтингову оцінку підприємств на підставі рівня показників їхнього фінансового стану, використовуючи метод еталонного підприємства.

Таблиця 10.3 - Вихідні дані для рейтингової оцінки

Показник

Номер підприємства

 

 

1

2

3

4

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,15

0,29

0,17

0,4

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,8

1

0,85

0,65

Коефіцієнт покриття

1,85

1,9

1,8

2,1

Коефіцієнт автономії

0,7

0,75

0,9

0,5

Коефіцієнт маневреності власних коштів

0,2

0,15

0,22

0,21

 

Задача 3. Визначити запас фінансової стійкості підприємства за даними, наведеними в таблиці

Таблиця 10.4 - Вихідні дані

Показник

попередній рік

звітний рік

Чистий дохід (виручка) від реалізації

31804,4

34942,7

Собівартість реалізованої продукції

25714,9

28363,4

Валовий прибуток

6089,5

6579,3

Умовно-постійні витрати

865,9

928,3

Умовно-змінні витрати

6140,8

6336,8

Маржинальний дохід

6955,4

7507,6