Навчальні посібники
Вінницького національного технічного університету
МЕРЕЖНІ ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ

 

 

БУДІВНИЦТВО, ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА ТА ГАЗОПОСТАЧАННЯ

В. Л. Гарнага, Л. В. Кучеренко, Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування міст і транспорт".

Перейти...

Г. С. Ратушняк, О. Д. Панкевич, Ю. С. Бікс, Т. Ю. Вовк, Геодезичне забезпечення будівництва. Навчальний посібник, 2016.

Перейти...

В. В. Смоляк, В. П. Очеретний, В. П. Ковальський, Н. В. Козинюк, Архітектура будівель і споруд. Курсове проектування. Навчальний посібник.

Перейти...

М. М. Чепурний, Н. В. Резидент, Тепломасообмін в прикладах і задачах. Навчальний посібник, 2011.

Анотація

В посібнику розглянуто теоретичні основи з теорії тепломасобміну, наведено конкретні приклади розв'язування задач, сформовано контрольні запитання і набір задач для самостійної роботи студентів очної та заочної форми навчання.

Перейти...

В. Р. Кулінченко, C. Й. Ткаченко, Теплопередача з елементами масообміну (Теорія і практика процесу). Навчальний посібник, 2011.

Анотація

Теорія тепло і масообміну розглядає один із важливих розділів технічної теплофізики. Вона ґрунтується на таких дисциплінах, як фізика, термодинаміка і газова динаміка. Але інтенсивний розвиток теорії теплообміну, пов’язаний в основному з вимогами нової техніки і технології, призводить до того, що практично будь-який, навіть самий новий підручник, не в змозі представити останні досягнення в області теорії теплообміну і ознайомити з сучасними методами розрахунку теплообміну, які використовуються в провідних конструкторських бюро країни. Виходячи з цього, при викладі основ теорії теплообміну в міру можливості враховані останні тенденції в цій області. Так, наприклад, в традиційному розділі “Теплопровідність” викладені як методи числового розв’язку диференціальних рівнянь теплопровідності, так і загальні аналітичні методи.

Перейти...

А. С. Моргун, М. М. Сорока, Будівельна механіка та будівельні конструкції. Навчальний посібник, 2010.

Анотація

Навчальний посібник містить класичні методи розрахунку статично визначених та статично невизначених стержневих систем на міцность, жорсткість, стійкість та на динамічні вібрації і сейсмічні дії. Розглядається розрахунок похилих оболонок похилої кривизни за допомогою рядів Фур'є. Також наведено основи методу скінченних елементів (МСЕ) та приклади розрахунку будівельних конструкцій за допомогою МСЕ. Всі розділи супроводжуються алгоритмами та прикладами розв'язання типових задач. Розглянутим темам передують теоретичні відомості.

Перейти...

Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула, К. В. Анохіна, Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання. Навчальний посібник, 2010.

Анотація

В посібнику розглянуто основні джерела альтернативного енергозабезпечення фермерських господарств. Особлива увага надана біогазу як перспективному паливу. Запропоновано оригінальні конструкції реакторів для покращення процесів проходження анаеробного бродіння. Наведено основні методики підготовки біогазу до використання. Запропоновано нову методику інтелектуальної підтримки рішень з управління організаційно-технологічними механізмами підвищення продуктивності біогазових реакторів. Посібник розроблений згідно з програмою дисципліни «Енергозбереження та експлуатація в системах теплогазопостачання і вентиляції».

Перейти...

С. Й. Ткаченко, Н. Д. Степанова, Гідрогазодинаміка в прикладах. Навчальний посібник.

Анотація

Навчальний посібник призначається, в основному, для студентів напряму підготовки – енергетика і енергомашинобудування, і складений у відповідності з програмою дисципліни “Гідрогазодинаміка”. Він може бути використаний як для вирішення завдань на практичних заняттях в аудиторії так і в процесі самостійної роботи студентів над дисципліною. Наведені теоретичні основи розрахункових методів, якими буде користуватись студент. Передбачається, що студент при виконанні завдань поглиблює свої теоретичні знання, уявлення про механізм гідродинамічних процесів. У посібник включені загальні рекомендації з рішення задач для таких розділів дисципліни “Гідрогазодинаміка”: фізичні властивості рідини, гідростатика, кінематика рідини, рівномірний рух рідини в трубах, гідравлічний опір і розподіл швидкостей по перерізу потоку, місцеві втрати напору (тиску) в трубах, рівняння Бернуллі, розрахунок простих трубопроводів, розрахунок складних трубопроводів, гідравлічний удар в трубах, витікання рідини із отворів і насадок, одномірні течії газу, граничний шар нестисливої рідини, затоплені турбулентні струмені. Завдання в одноваріантному форматі мають відповіді. Довідкові дані, необхідні для виконання завдань, наведені окремо в додатках.

Перейти...

І. І. Ваганов, І. В. Маєвська, М. М. Попович, Розрахунок основ і фундаментів на ЕОМ. Курсове та дипломне проектування. Навчальний посібник, 2003.

Анотація

В посібнику розглянуті питання розрахунку та проектування основ за допомогою ЕОМ для широкого класу задач. Наведені теоретичні основи розрахунку, порядок підготовки вихідних даних та довідковий матеріал, алгоритми програм, приклади розрахунків, а також рекомендації до розрахунку міцності матеріалу фундаментів та конструктивні вимоги. Посібник розроблений у відповідності з планом кафедри і програмою до дисциплін «Механіка ґрунтів, основи та фундаменти», «Основи та фундаменти будівель і споруд», «Основи та фундаменти в складних умовах».

Перейти...

А. М. Власенко, Способи виготовлення металевих виробів. Навчальний посібник, 2009.

Анотація

Посібник за своїм змістом відповідає навчальній програмі курсу „Металознавство і зварювання в будівництві” для студентів будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів України 111 і 1V рівнів акредитації. Посібник покликаний сформувати у майбутнього спеціаліста відомості про сучасні способи виготовлення заготовок, а відтак і готових виробів – деталей з необхідними експлуатаційними характеристиками.

Перейти...

Д. В. Степанов, Є. С. Корженко, Л. А. Боднар, Котельні установки промислових підприємств. Навчальний посібник, 2011.

Анотація

В посібнику розглянуто принцип дії, побудову та методи розрахунку котлоагрегатів, конструкції топкових пристроїв та теплообмінних поверхонь котла, гідро- та аеродинаміка котла, екологічні показники котлів, питання їх автоматизації та експлуатації. В посібнику наведені завдання для практичних занять та самостійної роботи, вказівки до лабораторних робіт та курсового проектування.

Перейти...

О. Н. Романюк, Методичні вказівки до проведення переддипломної практики для студентів спеціальності 7.06010101, 8.06010101 - «Промислове цивільне будівництво».

Анотація

Ці методичні вказівки склaдeнi з метою допомогти студентам найраціональніше підібрати й затвердити тему дипломного проекту, засвоїти основні вимоги й завдання переддипломної практики, узагальнити порядок її проходження, а також подання матеріалів i звітності.

Перейти...

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ

А. П. Ранський, М. В. Євсєєва, О. А. Гордієнко, Органічна хімія. Навчальний посібник.

Перейти...

Л. І. Северин, В. Г. Петрук, І. І. Безвозюк, І. В. Васильківський, Природоохоронні технологій. Ч. 1. Захист атмосфери. Навчальний посібник.

Перейти...

А. П. Ранський, Органічна хімія і екологія. Навчальний посібник.

Перейти...

І. І. Ваганов, І. В. Маєвська, М. М. Попович, Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища. Навчальний посібник.

Перейти...

О. А. Гордієнко, Н. С. Звуздецька, Т. І. Панченко, А. О. Радомська, Типові завдання та задачі з хімії. Навчальний посібник.

Перейти...

В. А. Іщенко, Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Заповідна справа», 2017.

Перейти...

МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТ

В. В. Савуляк, Управління якістю продукції. Самостійна та індивідуальна робота студентів. Навчальний посібник.

Перейти...

В. О. Приятельчук, В. І. Риндюк, В. О. Федотов, Теоретична механіка. Аналітична механіка. Навчальний посібник.

Перейти...

В. Огородніков, В. Федотов, О. Панкевич, А. Губанов, Теоретична механіка. Статика. Організація самостійної роботи студентів. Навчальний посібник.

Перейти...

А. А. Кашканов, В. П. Кужель, КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ АВТОСЕРВІСУ. Навчальний посібник.

Перейти...

В. О. Приятельчук, Теоретична механіка. Аналітична механіка. Навчальний посібник.

Перейти...

О. П. Шиліна, А. Ю. Осадчук, Технологія конструкційних матеріалів. Лабораторний практикум.

Перейти...

О. П. Шиліна, О. В. Шаповалова, Матеріалознавство. Лабораторний практикум, 2010.

Перейти...

В. В. Біліченко, В. Л. Крещенецький, Є. В. Смирнов, В. Й. Зелінський, Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту. Лабораторний практикум.

Перейти...

В. В. Біліченко, В. Л. Крещенецький, В. В. Варчук, Автомобілі та автомобільне господарство дипломне проектування. Навчальний посібник, 2010.

Перейти...

І. О. Сивак, С. І. Сухоруков, Нові матеріали та композити. Навчальний посібник.

Перейти...

В. В. Біліченко, Матеріали для сервісу та ремонту автомобілів. Навчальний посібник.

Перейти...

В. В. Біліченко, Є. В. Смирнов, С. О. Романюк, Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» за напрямком «Проектування автотранспортних підприємств».

Перейти...

В. В. Біліченко, С. О. Романюк, Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни “Виробничі системи на автомобільному транспорті”.

Перейти...

В. В. Біліченко, С. О. Романюк, Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни “Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту”.

Перейти...

В. В. Біліченко, Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни “Менеджмент технічних служб автомобільного транспорту”.

Перейти...

В. В. Біліченко, С. О. Романюк, Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни “Стратегії сталого розвитку транспорту”.

Перейти...

В. В. Біліченко, С. О. Романюк, Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Стратегії сталого розвитку транспорту”.

Перейти...

В. В. Біліченко, С. О. Романюк, Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Виробничі системи на автомобільному транспорті”.

Перейти...

В. В. Біліченко, С. О. Романюк, Є. В. Смирнов, Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту”.

Перейти...

В. В. Біліченко, С. О. Романюк, Є. В. Смирнов, Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» за напрямком «Проектування станцій технічного обслуговування автомобілів».

Перейти...

В. В. Біліченко, В. Й. Зелінський, С. М. Севостьянов, Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Автомобілі» частина 1.

Перейти...

В. В. Біліченко, А. А. Кашканов, В. П. Кужель, Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи.

Перейти...

В. В. Біліченко, В. Й. Зелінський, Є. В. Смирнов, Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автомобілі» частина 1.

Перейти...

В. В. Біліченко, В. Й. Зелінський, С. М. Севостьянов, Методичні вказівки до організації виконання бакалаврської дипломної роботи.

Перейти...

В. В. Біліченко, В. Л. Крещенецький, С. О. Романюк, Є. В. Смирнов, Виробничо-технічна база підприємства автомобільного транспорту. Навчальний посібник.

Перейти...

В. В. Біліченко, В. П. Кужель, Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту. Навчальний посібник.

Перейти...

В. І. Савуляк, О. П. Шиліна, Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи студентами напряму підготовки «Зварювання».

Перейти...

В. І. Савуляк, О. П. Шиліна, Переддипломна практика. Мeтодичні вказівки.

Перейти...

В. Ю. Булига, А. А. Видмиш, Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Електричне обладнання автомобілів і тракторів”.

Перейти...

??? Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів".

Перейти...

Р. Д. Іскович-Лотоцький, Є. І. Івашко, Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Спеціальні процеси та машини обробки тиском» для студентів напряму підготовки «Магістр» спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування», 2017.

Перейти...

Р. Д. Іскович–Лотоцький, Я. В. Іванчук, Я. П. Веселовський, Методичні вказівки до практичної, самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи САПР», 2017.

Перейти...

В. А. Огородніков, В. О. Федотов, І. Ю. Кириця, Самостійна та індивідуальна робота студентів. Конспект лекцій. «Теоретична механіка Динаміка». 2018.

Перейти...

В. А. Огородніков, В. О. Федотов, А. В. Губанов, І. В. Віштак, Теоретична механіка. Кінематика. Організація самостійної роботи студентів. Навчальний посібник, 2018.

Перейти...

В. О. Федотов, І. В. Віштак, Т. І. Молодецька, Теоретична та прикладна механіка (технічна механіка) самостійна та індивідуальна робота студентів. Частина 1. Навчальний посібник, 2018.

Перейти...

В. В. Біліченко, Ю. Ю. Бурєнніков, О. Л. Добровольський, В. М. Ребедайло, Основи логістики. Лабораторний практикум.

Перейти...

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

О. Н. Романюк, О. М. Рейда, В. В. Мартинюк Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "САПР засобів обчислювальної техніки" спеціальності 7.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих систем" та "Проектування електронних приладів та пристроїв" спеціальності 6.050802 "Електронні прилади та пристрої" усіх форм навчання.

Перейти...

Т. О. Савчук, Л. М. Ваховська, Основи інформатики та обчислювальної техніки. Навчальний посібник.

Перейти...

М. А. Філинюк, О. В. Войцеховська, Технічна електроніка. Курсове проектування.

Перейти...

І. Р. Арсенюк, А. А. Яровий, Комп'ютерні мережі. Навчальний посібник.

Перейти...

Л. М. Тичинська, А. А. Черепащук, Теорія ймовірностей. Навчальний посібник.

Перейти...

Н. Р. Кондратенко, Комп'ютерний практикум з математичної логіки.

Перейти...

В. В. Зянько, Т. О. Журко, Н. О. Коваль, І. М. Кулик, Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "САПР засобів обчислювальної техніки".

Перейти...

О. М. Рейда, О. Н. Романюк, А. М. Пєтух, Системи автоматизованого проектування засобів обчислювальної техніки. Лабораторний практикум, 2010.

Перейти...

О. Н. Романюк, Комп'ютерна графіка. Навчальний посібник.

Перейти...

О. Н. Романюк, Т. О. Савчук, Організація баз даних і знань Навчальний посібник.

Перейти...

А. М. Пєтух, О. В. Романюк, О. Н. Романюк, Бази даних. Мови запитів, управління транзакціями, розподілена обробка даних. Навчальний посібник.

Перейти...

Л. М. Куперштейн, О. П. Войтович, Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технології створення та застосування систем захисту в кіберпросторі», 2017.

Перейти...

В. В. Войтко, А. В. Денисюк, Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з «Комп’ютерної дискретної математики», 2017.

Перейти...

В. А. Каплун, Ю. В. Баришев, А. В. Остапенко, Технологія програмування. Лабораторний практикум, 2018.

Перейти...

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

О. В. Бабенко, Енергетичний аудит, 2016.

Перейти...

В. О. Леонтьєв, С. В. Бевз, В. А. Видмиш, Електротехнічні матеріали. Лабораторний практикум, 2015.

Перейти...

В. О. Леонтьєв, С. В. Бевз, В. А. Видмиш, Електротехнічні матеріали. Навчальний посібник, 2015.

Перейти...

Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, О. Б. Мокін, Метематичні методи ідентифікації динамічних систем. Навчальний посібник.

Перейти...

П. Д. Лежнюк, В. Ц. Зелінський, Електрообладнання розподільних установок. Оливні вимикачі. Навчальний посібник, 2011.

Перейти...

В. С. Собчук, Н. В. Собчук, О. Б. Бурикін, Перенапруги і блискавкозахист в електричних системах. Навчальний посібник.

Перейти...

В. М. Лагутін, В. Ц. Зелінський, О. Б. Бурикін, Випробування електричних машин і трансформаторів в електроенергетичних системах. Навчальний посібник.

Перейти...

В. В. Грабко, М. П. Розводюк, І. В. Грабенко, Експериментальні дослідження електричних машин. Частина І. Машини постійного струму. Навчальний посібник, 2011.

Перейти...

А. П. Божко, А. О. Семенов, О. О. Семенова, Основи теорії кіл. Лабораторний практикум.

Перейти...

В. В. Грабко, М. П. Розводюк, Електричні машини. Розрахунок експлуатаційних характеристик. Курсове проектування. Навчальний посібник, 2011.

Перейти...

В. В. Грабко, М. П. Розводюк, В. В. Грабко, Системи керування електроприводами. Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму. Навчальний посібник, 2010.

Перейти...

Ж. І. Остапчук, В. В. Кулик, В. В. Тептя, Моделювання в задачах розвитку електричних систем. Навчальний посібник, 2008.

Перейти...

Л. Б. Терешкевич, АСУ в електроспоживанні. Навчальний посібник.

Перейти...

МЕНЕДЖМЕНТ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

О. В. Штовба, Товарний брендинг. Навчальний посібник, 2015.

Перейти...

Б. Є. Грабовецький, Економічний аназіз. Навчальний посібник.

Перейти...

А. О. Азарова, Н. В. Лисак, Комп’ютерні мережі та телекомунікацій. Навчальний посібник.

Перейти...

М. І. Ожиганова, В. О. Хорошко, Ю. Є. Яремчук, В. В. Карпінець, Управлiння персоналом. Навчальний посібник, 2016.

Перейти...

М. І. Небава, О. Г. Ратушняк, Менеджмент організацій і адміністування. Частина 1. Навчальний посібник.

Перейти...

М. І. Небава, О. Г. Ратушняк, Менеджмент організацій і адміністування. Частина 2. Навчальний посібник.

Перейти...

О. О. Адлер, Економічна діагностика. Навчальний посібник.

Перейти...

В. Г. Фурик, Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни “Організація міжнародного кредитування”.

Перейти...

М. І. Небава, Корпоративне управління. Навчально-методичний комплекс з підготовки курсової роботи.

Перейти...

В. О. Козловський, Методичні вказівки до виконання студентами-магістрантами економічної частини магістерських кваліфікаційних робіт.

Перейти...

Т. К. Мещерякова, В. О. Козловський, О. Й. Лесько, Біржова справа. Практикум.

Перейти...

В. Г. Фурик, І. М. Кулик, Фінанси підприємств. Практикум.

Перейти...

???, Навчально-методичний посібник для складання державного іспиту з фундаментальних та загальноекономічних дисциплін і виконання дипломних бакалаврських робіт студентами спеціальності «Менеджмент організацій»

Перейти...

М. І. Небава, Теорія макроекономіки. Навчальний посібник.

Перейти...

М. І. Небава, Теорія корпоративного управління. Навчальний посібник.

Перейти...

П. В. Чалюк, Л. Я. Швейкіна, Л. В. Чаплигіна, Бухгалтерський облік в 2 частинах. Навчальний посібник.

Перейти...

М. І. Небава, О. О. Адлер, В. О. Козловський, О. Й. Лесько, Ю. В. Мокіна, Економіка та організація виробничої діяльності. Навчальний посібник.

Перейти...

Л. О. Нікіфорова, Економіка та організація виробництва. Навчальний посібник.

Перейти...

Л. М. Ткачук, О. В. Штовба, Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Ділове адміністрування" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій і адміністрування".

Перейти...

О. А. Сметанюк, Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент організацій зовнішньоекономічної діяльності".

Перейти...

О. О. Адлер, Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни "Економічне обгрунтування іноваційних рішень".

Перейти...

Б. Є. Грабовецький, І. В. Шварц, Фінансовий аналіз та звітність. Навчальний посібник.

Перейти...

А. О. Азарова, Л. О. Нікіфорова, Економіка підприємства. Практикум.

Перейти...

Л. О. Нікіфорова, Економіка підприємства. Навчальний посібник.

Перейти...

М. І. Небава, Л. М. Ткачук, Управління регіональним розвитком. Навчальний посібник, 2017.

Перейти...

В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навчальний посібник.

Перейти...

Н. О. Коваль, Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Міжнародні фінанси», 2017.

Перейти...

Л. О. Нікіфорова, Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Основи економіки» для студентів всіх спеціальностей, 2017.

Перейти...

Н. О. Коваль, Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Ділове адміністрування», 2017.

Перейти...

Н. О. Коваль, Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Публічне адміністрування», 2017.

Перейти...

О. М. Роїк, А. А. Шиян, Л. О. Нікіфорова, Системний аналіз. Навчальний посібник, 2017.

Перейти...

М. І. Небава, Ю. В. Міронова, Економічна безпека підприємства. Навчальний посібник, 2017.

Перейти...

В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, Збірник практичних завдань для організації самостійної роботи з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання». Навчальний посібник, 2018.

Перейти...

І. В. Причепа, Л. П. Руда, Економіка та організація виробництва. Навчальний посібник, 2017.

Перейти...

О. В. Безсмертна, Економічне планування і прогнозування. Навчальний посібник.

Перейти...

Ю. Є. Яремчук, Д. П. Присяжний, І. О. Дьогтєва, О. В. Салієва, Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Бази даних і знань» для студентів напряму підготовки «Управління інформаційною безпекою», 2018.

Перейти...

Ю. Є. Яремчук, Д. П. Присяжний, І. О. Дьогтєва, Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бази даних і знань» для студентів напряму підготовки 6.170103 «Управління інформаційною безпекою», 2018.

Перейти...

Ю. Є. Яремчук, В. С. Катаєв, О. В. Салієва, І. О. Дьогтєва, Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Системи передавання інформації» для студентів напряму підготовки «Управління інформаційною безпекою», 2018.

Перейти...

Ю. Є. Яремчук, Д. П. Присяжний, І. О. Дьогтєва, О. В. Салієва, Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технології програмування» для студентів зі спеціальності «Кібербезпека», 2018.

Перейти...

Ю. Є. Яремчук, П. В. Павловський, В. С. Катаєв, В. В. Сінюгін, Комплексні системи захисту інформації. Навчальний посібник, 2018.

Перейти...

ІНФОКОМУНІКАЦІЇ, РАДІОЕЛЕКТРОНІКА, БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ОПТИКО-ЕЛЕКТРОНІКА

О. О. Білик, П. М. Ратушний, Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Проектування ВІС на основі БМК 1515 ХМ1 2012.

Перейти...

О. М. Васілевський, В. О. Поджаренко, Нормування показників надійності технічних засобів

Перейти...

С. М. Злепко, С. В. Павлов, Л. Г. Коваль, І. С. Тимчик, Основи біомедичного радіоелектронного апаратобудування. Навчальний посібник.

Перейти...

Г. Г. Бортник, В. М. Кичак, О. В. Стальченко, Системи доступу. Навчальний посібник.

Перейти...

Й. Й. Білинський, К. В. Огородник, М. Й. Юкиш, Електронні системи. Навчальний посібник.

Перейти...

С М. Злепко, Л. Г. Коваль, Н. М. Гаврілова, І. С. Тимчик, Медична апаратура спеціального призначення. Навчальний посібник.

Перейти...

С М. Злепко, І. С. Тимчик, С. В. Тимчик, Інтелектуальна власність в науково-технічній діяльності. Навчальний посібник

Перейти...

Г. Г. Бортник, В. М. Кичак, О. В. Стальченко, Засоби оргтехніки. Навчальний посібник.

Перейти...

Ю. С. Кравченко, С. Ю. Кравченко, Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Твердотільна електроніка» щодо виконання розрахунків транзисторів і транзисторних структур для студентів напрямів “Мікро- та наноелектроніка” і “Електронні пристрої та системи” , 2014.

Перейти...

О. М. Жагловська, Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологічні основи електроніки» для студентів напряму підготовки 6.050801 – «Мікро- та наноелектроніка» , 2015.

Перейти...

О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої».

Перейти...

О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої».

Перейти...

О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої».

Перейти...

О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки» для студентів спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої».

Перейти...

КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ І АВТОМАТИКА

С. М. Москвіна, Комп'ютерні методи дослідження та аналіз даних. Навчальний посібник.

Перейти...

О. К. Колесницький, О. М. Роїк, І. В. Бокоцей Основи системного аналізу об'ктів і процесів комп'ютеризації. Навчальний посібник.

Перейти...

В. Ю. Коцюбинський, Л. М. Кислиця, Основи моделювання ринкових ситуацій. Навчальний посібник.

Перейти...

О. М. Васілевський, В. О. Пождаренко, Нормування показників надійності технічних засобів. Навчальний посібник, 2010.

Перейти...

Р. Н. Квєтний, І. В. Богач, О. Р. Бойко, О. Ю. Софина, О. М. Шушура, Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Навчальний посібник.

Перейти...

С. М. Павлов, Основи мікроелектроніки. Навчальний посібник.

Перейти...

О. М. Бевз, В. М. Папінов, Ю. А. Скидан Проектування програмних засобів систем управління. Навчальний посібник, 2010.

Перейти...

С. В. Павлов, C.Є. Тужанський, Т. І. Козловська, Адаптивна оптика. Лабораторний практикум, 2010.

Перейти...

П. І. Кулаков, В. В. Присяжнюк, Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Спецглави математики». Ч.2 для студентів напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» всіх форм навчання, 2016.

Перейти...

В. П. Кожем'яка, М. М. Биков, Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт.

Перейти...

Р. Н. Квєтний, П. П. Повідайко, М. М. Компанець, В. В. Гармаш, Я. А. Кулик, Арифметичні основи проектування мікропроцесорних систем. Навчальний посібник.

Перейти...

В. М. Дубовой, М. С. Юхимчук, Імітаційне моделювання в системі Scilab/Xcos. Навчальний посібник, 2018.

Перейти...

Т. М. Боровська, Теорія автоматичного управління. Kурс лекцій, 2018.

Перейти...

ЗАГАЛЬНІ НАУКИ

Уклад. Н. Р. Кондратенко, О. О. Снігур, Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Дискретна математика». 2018.

Перейти...

В. М. Михалевич, А. Ф. Дода, Елементарна математика. Алгебра. Новітні інформаційні технології навчання (Maple). Ч. 1. Навчальний посібник.

Перейти...

В. М. Михалевич, А. Ф. Дода, Елементарна математика. Алгебра. Новітні інформаційні технології навчання (Maple). Ч. 2. Навчальний посібник.

Перейти...

І. В. Абрамчук, Н. В. Сачанюк-Кавецька, Л. І. Педорченко, Вступ до математичного аналізу, диференціальне числення функцій однієї змінної. Навчальний посібник.

Перейти...

О. В. Березюк, М. С. Лемешев Безпека життєдіяльності, 2011.

Перейти...

О. В. Кобилянський, М. С. Лемешев, О. В. Березюк, Охорона праці. Навчальний посібник.

Перейти...

О. В. Березюк, М. С. Лемешев, Методичні вказівки до опрацювання розділу "Охорона праці".

Перейти...

С. В. Тихонова, Методичні рекомендації з вивчення техніки катання на ковзанах, 2014.

Перейти...

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

М. Прищак, О. Лесько, Психологія управління в організації. Навчальний посібник, 2016.

Перейти...

А. В. Слободянюк, Н. О. Андрущенко, Психологія управління та конфліктологія. Навчальний посібник, 2010.

Перейти...

М. Д. Прищак, М. А. Мацко, Психологія. Частина І. Навчальний посібник.

Перейти...

М. Д. Прищак, М. А. Мацко, Психологія. Частина ІІ. Навчальний посібник.

Перейти...

О. В. Абрамчук, І. Є. Зозуля, Г. В. Лепко, Мовно-технологічна практика для студентів-іноземців II курсу. Навчальний посібник.

Перейти...

Л. Є. Азарова, Т. Ю. Іванець, Українська мова для іноземних студентів. Країнознавство. Навчальний посібник.

Перейти...

Л. Е. Габрійчук, Н. М. Гадайчук, І. С. Степанова, Л. В. Тульчак, Англійська мова за професійним спрямуванням. Практикум для студентів 1 - 2 курсів радіотехнічних спеціальностей. Методичні вказівки.

Перейти...

В. Я. Корженко, Л. Є. Азарова, Основи економічної теорії на заняттях української мови. Навчальний посібник, 2010.

Перейти...

Л. Є. Азарова, Н. Й. П’яст, Л. А. Радомська, Українська мова. Навчальний посібник.

Перейти...

Я. В. Крупський, В. М. Михалевич, Тлумачний словник з інформаційно-педагогічних технологій.

Перейти...

Г. В. Абрамович, С. О. Кот, Н. П. Хоменко, English for Computing Part 1. Навчальний посібник, 2015.

Перейти...

Г. В. Абрамович, С. О. Кот, Н. П. Хоменко, English for Computing Part 2. Навчальний посібник, 2015.

Перейти...

М. Д. Прищак, О. Й. Лесько, Психологія управління в організації. Навчальний посібник.

Перейти...

М. Д. Прищак, М. А. Мацко, Психологія. Частина І. Навчальний посібник.

Перейти...

М. Д. Прищак, М. А. Мацко, Психологія. Частина ІІ. Навчальний посібник.

Перейти...

Т. Б. Буяльська, Т. І. Сідлецька, Практична культурологія. Частина 1. Навчальний посібник.

Перейти...

Т. І. Сідлецька, Практична культурологія. Історія народно-оркестрового виконавства україни. Навчальний посібник, 2010.

Перейти...

Т. Б. Буяльська, М. Д. Прищак, Л. А. Мацко, Робота кураторів академічних груп у вищому навчальному закладі. Навчальний посібник.

Перейти...

Л. А. Мацко, М. Д. Прищак, В. Ю. Годлевська, Основи психології та педагогіки (для студентів заочної форми навчання). Навчальний посібник.

Перейти...

Л. А. Мацко, М. Д. Прищак, Основи психології та педагогіки. Навчальний посібник, 2010.

Перейти...

О. Й. Лесько, М. Д. Прищак, Г. Г. Рузакова, О. Б. Залюбівська, Етика ділових відносин. Навчальний посібник.

Перейти...

О. Й. Лесько, М. Д. Прищак, Г. Г. Рузакова, О. Б. Залюбівська, Етика ділових стосунків. Навчальний посібник.

Перейти...

Л. А. Мацко, М. Д. Прищак, Т. В. Первушина, Основи психології та педагогіки. Лабораторний практикум.

Перейти...

М. Д. Прищак, О. Й. Лесько, Етика та психологія ділових відносин. Навчальний посібник.

Перейти...

М. Д. Прищак, О. І. Хома, Загальні засади та зміст організації самостійної роботи студентів на кафедрі філософії та гуманітарних наук. Навчальний посібник.

Перейти...

М. Д. Прищак, О. Б. Залюбівська, О. М. Слободянюк, Ділове спілкування. Навчальний посібник.

Перейти...

Т. І. Сідлецька, Історія української культури Навчальний посібник.

Перейти...

О. В. Гречановська, Робочий зошит для самостійної роботи з дисципліни «Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі». 2017.

Перейти...

Л. П. Громова, Історія України. Навчальний посібник.

Перейти...

В. Ю. Годлевська, А. Б. Пономаренко, А. І. Безуглий, Історія україни для іноземних студентів. Навчальний посібник, 2017.

Перейти...

В. Я. Корженко, О. В. Абрамчук, Л. В. Горчинська, Спілкуємося українською. Навчальний посібник.

Перейти...

А. В. Костюк, Ю. Л. Старовойт, Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів усіх спеціальностей.

Перейти...

В. О. Корнієнко, Методичні вказівки для самостійної підготовки до практичних занять із дисципліни «Україна в Європі і світі» для студентів денної форми навчання (всіх напрямів підготовки). 2017.

Перейти...

В. О. Корнієнко, Україна в Європі і світі. Навчальний посібник, 2018.

Перейти...

К. О. Ващенко, В. О. Корнієнко, Політологія для вчителя. Навчальний посібник.

Перейти...

ДОВУЗІВСЬКА ПІДГОТОВКА

Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська, І. Є. Зозуля, Л. В. Солодар, Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Навчальний посібник, 2010.

Перейти...

Л. Є. Азарова, І. Є. Зозуля, Л. В. Солодар, Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Навчальний посібник.

Перейти...

В. О. Краєвський, Математика для довузівської підготовки студентів-іноземців. Навчальний посібник.

Перейти...

М. В. Лисий. Задачі і завдання з фізики різних рівнів для слухачів ЦДП ВНТУ. Навчальний посібник.

Перейти...

М. В. Лисий, І. М. Поспєлов, Курс загальної фізики для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Навчальний посібник.

Перейти...