ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

1.1. Сутність і мета управління регіональним розвитком

1.2. Принципи, цілі і завдання політики регіонального розвитку

1.3. Пріоритети реалізації сталого регіонального розвитку

1.4. Форми і методи державного управління соціально-економічними процесами у регіоні

1.5. Структурні компоненти регіональної економічної політики

1.6. Актуальні проблеми регіональної політики України та їх вирішення

Тести до розділу 1

РОЗДІЛ 2. ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ І ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В ДЕРЖАВНІЙ ПОЛІТИЦІ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

2.1. Регіон в адміністративно-територіальній системі України та його функціональна роль

2.2. Організаційно-правові аспекти регіонального розвитку

2.3. Територіальна організація влади в Україні та її реформування в контексті Європейської інтеграції

2.4. Централізація і децентралізація в управлінні регіональним розвитком

Тести до розділу 2

РОЗДІЛ 3. СВІТОВИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

3.1. Історичні передумови становлення регіональної політики за кордоном

3.2. Модель розвитку регіональної політики у Великобританії, США, Франції

3.3. Формування та розвиток регіональної політики в Європейському Союзі

3.4. Принципи «європейського регіоналізму» в організації вітчизняної системи регіонального управління  

3.5. Європейський досвід інфраструктурного та інституційного забезпечення регіонального управління  

Тести до розділу 3

РОЗДІЛ 4. МІСЦЕВІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УПРАВЛІННІ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ  

4.1. Повноваження, функції та організаційна структура місцевих органів виконавчої влади

4.2. Органи місцевого самоврядування: функції, повноваження та організаційна структура

4.3. Комунальна власність як матеріальна основа місцевого самоврядування та особливості управління нею

4.4. Муніципальні органи в зарубіжних країнах. Напрями реформування місцевого самоврядування в Україні  

Тести до розділу 4

РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ЙОГО МІСЦЕ В ПОЛІТИЦІ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ  

5.1. Економічний аналіз в системі регіонального розвитку  

5.2. Застосування системного аналізу в управлінні економікою регіону

5.3. Система основних загальноекономічних показників розвитку регіону та аналіз його економічного потенціалу  

5.4. Аналіз загального рівня соціально-економічного розвитку регіону  

5.5. Методика проведення кількісного та якісного аналізу загально-економічних показників розвитку регіону  

Тести до розділу 5  

РОЗДІЛ 6. ПЛАНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ, МЕТОДИ  

6.1. Сутність та форми планування регіонального розвитку  

6.2. Система стратегічного планування соціально-економічного розвитку регіонів  

6.3. Розробка регіональних стратегій розвитку  

6.4. Планування розвитку територій  

Тести до розділу 6  

РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ  

7.1. Регіональна інфраструктура як об’єкт управління  

7.2. Види інфраструктури управління регіоном  

7.3. Управління інноваційною інфраструктурою  

7.4. Житлово-комунальне господарство: стан і проблеми його реформування  

Тести до розділу 7  

РОЗДІЛ 8. ОСНОВНІ МЕТОДИ І ВАЖЕЛІ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ  

8.1. Соціальна диференціація регіонів як сфера державного регулювання  

8.2. Соціальна політика в регіональному аспекті  

8.3. Методологічні підходи до оцінки рівня життя населення регіону  

8.4. Диференціація доходів населення в регіональному вимірі та напрями удосконалення соціально-трудових відносин  

8.5. Управління розвитком соціальної сфери регіону  

Тести до розділу 8  

РОЗДІЛ 9. ФІНАНСОВІ ТА БЮДЖЕТНІ РЕСУРСИ РЕГІОНУ  

9.1. Системоутворююча роль місцевих фінансів та їх функції  

9.2. Місцевий бюджет у бюджетній системі  

9.3. Принципи та механізми формування місцевих бюджетів  

9.4. Вимоги до управління місцевими запозиченнями в Україні  

9.5. Державна політика фінансового регіонального вирівнювання  

Тести до розділу 9  

РОЗДІЛ 10. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ РЕГОНУ  

10.1. Інвестиції та їх роль в регіональному розвитку  

10.2. Оцінювання інвестиційної привабливості регіону  

10.3. Формування регіональних інвестиційних програм  

10.4. Державне регулювання інвестиційної діяльності  

Тести до розділу 10  

РОЗДІЛ 11. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ РЕГІОНУ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  

11.1. Основні напрямки земельної політики в Україні та її регіональні особливості  

11.2. Принципи регулювання земельних відносин  

11.3. Містобудівна діяльність і оцінювання міських територій  

11.4. Регіональна екологічна політика. Форми та методи ефективного природокористування регіону  

Тести до розділу 11  

РОЗДІЛ 12 РЕГІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРОСТОРУ В УКРАЇНІ

12.1. Реалізація державної мовної політики в регіоні  

12.2. Управління культурними процесами в регіоні  

12.3. Церква та релігійні організації в гуманітарному просторі регіону  

12.4. Управління інтеграцією національних меншин в регіонах  

Тести до розділу 12

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ