Cover

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Збірник практичних завдань для організації самостійної роботи з дисципліни

Електронний навчальний посібник

Каталог посібників Видавництво ВНТУ
← Назад ↑ Зміст → Вперед

Тема 9. Оцінювання вартості підприємства

 

Розв’язання тестів даної теми передбачає ознайомлення студентів із такими питаннями:

1. Сутність та принципи оцінки вартості підприємства.

2. Критерії вибору методів оцінки вартості підприємства.

3. Доходний підхід в оцінці вартості підприємства.

4. Ринковий підхід в оцінці вартості підприємства.

5. Майновий підхід в оцінці вартості підприємства.

 

 

Тестові завдання

 

1. Інвестора, для якого більшу цінність становлять дивіденди за корпоративними правами підприємства, називають:

1) пасивним;

2) активним;

3) стратегічним;

4) тактичним.

 

2. Вартість капіталу в першу чергу залежить від:

1) джерел залученого капіталу;

2) величини залученого капіталу;

3) методів використання позик;

4) методів погашення позик.

 

3. Згідно з концепцією WACC на середньозважену вартість капіталу безпосередньо впливають такі чинники:

1) структура капіталу;

2) ставка податку на прибуток підприємства;

3) показник абсолютної ліквідності;

4) Cash-flow від фінансової діяльності підприємства.

 

4. Дохідний підхід до оцінки вартості підприємства передбачає використання такого методу як:

1) метод дисконтування грошових потоків;

2) метод порівняння транзакцій;

3) оцінка бізнесу за ринковою ціною акцій;

4) метод витрат.

 

5. Метод розрахунку чистих активів належить до:

1) ринкового підходу;

2) дохідного підходу;

3) витратного підходу;

4) майнового підходу.

6. Ринковий підхід до оцінки вартості підприємства передбачає використання такого методу як:

1) оцінка бізнесу за ринковою ціною акцій;

2) метод дисконтування грошових потоків;

3) метод порівняння транзакцій;

4) метод капіталізації доходів.

 

7. Майновий підхід до оцінки вартості підприємства передбачає використання такого методу як:

1) метод дисконтування грошових потоків;

2) метод порівняння транзакцій;

3) метод ліквідаційної вартості;

4) метод капіталізації доходів.

 

8. Який метод оцінює вартість підприємства як поточну вартість окремих прогнозованих грошових потоків від експлуатації об’єкту протягом періоду володіння ним та від наступного його перепродажу:

1) метод ліквідаційної вартості;

2) метод порівняння транзакцій;

3) метод дисконтування грошових потоків;

4) метод капіталізації доходів.

 

9. Який підхід у оцінці вартості підприємства дозволяє визначити ринкову вартість нерухомості, виходячи з даних відносно угод зі співставними об’єктами:

1) ринковий підхід;

2) дохідний підхід;

3) витратний підхід;

4) майновий підхід.

 

10. Основним джерелом інформації для оцінювання вартості підприємства за майновим підходом є:

1) динаміка угод на ринку;

2) об'єкти-аналоги;

3) Звіт про фінансові результати;

4) баланс.

 

11. Який принцип, покладений в основу витратного методу, ґрунтується на тезі, що потенційний покупець не заплатить за об’єкт більшу ціну, ніж його можливі сукупні витрати на відновлення об’єкта в поточному стані та в діючих цінах, що забезпечуватиме його власникові подібну корисність:

1) корисності;

2) корисності та заміщення;

3) зміни вартості грошей у часі;

4) індексації активів.

 

12. За якого методу вартість підприємства, що аналізу­ється, визначатиметься як різниця між реальною вартістю його активів та ринковою ціною зобов’ язань такого підприємства:

1) методу розрахунку чистих активів;

2) методу розрахунку ліквідаційної вартості;

3) методу індексації активів;

4) методу аналізу парного набору даних.

 

13. Який метод досить часто використовується для оцінювання майна у разі приватизації державних:

1) метод розрахунку чистих активів;

2) метод розрахунку ліквідаційної вартості;

3) метод оцінювання за відновною вартістю;

4) метод валового рентного мультиплікатора.

 

14. Середньозважена вартість капіталу визначається за формулою:

1)

2) ;

3) ;

4) вірна формула відсутня.

 

15. Модель розрахунку ринкової вартості гідно методу прямого порівняльного аналізу має вигляд:

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

 

16. З метою врахування вартості гудвілу в процесі визначення вартості підприємства застосовують швейцарський метод середньої оцінки, який має вигляд:

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

 

 

17. Відновна вартість майна – це :

1) вартість окремих об’єктів основних засобів, за якою вони були зараховані на баланс підприємства;

2) вартість відтворення основних засобів на дату оцінки з урахуванням індексації та затрат, пов’язаних з їх поліпшенням;

3) вартість, яка визначається множенням первісної вартості активів на коефіцієнт індексації;

4) різниця між первісною вартістю майна та сумою зносу.

 

Оцініть правильність тверджень (так, ні).

 

18. Активний інвестор прагне максимізувати вели­чину грошових потоків від інвестиції.

1) Так; 2) ні.

 

19. Проведення оцінки вартості підприємства є обов’язковим за приватизації.

1) Так; 2) ні.

 

20. Вартість інвестованого капіталу за­лежить від того, яким чином він був отриманий.

1) Так; 2) ні.

 

21. Середньозважена вартість капіталу визначається як середня арифметична суми вартості окремих джерел капіталу підприємс­тва, зважена на їх частку у сукупному капіталі такого підприємс­тва.

1) Так; 2) ні.

 

22. Метод прямої капіталізації оцінює вартість підприємства як поточну ва­ртість окремих прогнозованих грошових потоків від експлуатації об’єкту протягом періоду володіння ним та від наступного його перепродажу.

1) Так; 2) ні.

23. Метод дисконтованого грошового потоку дозволяє моделювати зміни грошових потоків, відповідно у випадку їх нестабільності та можливості обґрунтованого прогнозування є найбільш доцільним.

1) Так; 2) ні.

 

24. У рамках ринкового підходу виділяють метод прямого порівняльного аналізу продаж та метод валового рентного мультиплікатора.

1) Так; 2) ні.

 

25. Експертні методи використовують для визначення величини поправок апарат математичної статистики та придатні лише для активних ринків нерухомості, щодо яких оцінювач має достатню для застосування статистичних інструментів інформаційну базу.

1) Так; 2) ні.

 

26. Валовий рентний мультиплікатор являє собою співвідношення ціни продажу до потенційного валового доходу або дійсного валового доходу.

1) Так; 2) ні.

 

27. Згідно з принципом субституції вартість активу повинна перевищувати ціну заміщення всіх його складових.

1) Так; 2) ні.

 

28. Використання методу оцінювання за відновною вартістю є виправданим, якщо балансова та ринкова вартість активів підп­риємства істотно не різняться.

1) Так; 2) ні.

 

29. Гудвіл – умовна вартість фірми, її ділової репутації, нематеріальний ак­тив.

1) Так; 2) ні.

 

30. Вартість гудвілу враховує метод відновної вартості.

1) Так; 2) ні.

 

Типові приклади розв’язування задач

 

Задача 1. Дивіденди ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» склали 6 %. Цінні папери ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» продаються за ціною 90 грн за акцію. Прогнозують, що в майбутньому дивіденди будуть ста­більно зростати на 2% щорічно. Визначити вартість активів підприємства.

 

Розв'язання

 

Визначимо дивіденди на наступний рік за формулою:

 

Дпрогн = Д×(1 + і) = 6×(1 + 0,02) = 6,12 грн, (9.1)

 

де Дпрогн – прогнозована величина дивідендів;

Д – відсоток наявних дивідендів.

і – величина стабільного зростання дивідендів.

Відповідно вартість активів складе:

 

В = == 8,8%, (9.2)

 

де Ва – вартість акцій підприємства.

 

Задача 2. Акціонерний капітал підприємства має бета-коефіцієнт, рівний 1,3 %. Ринкова надбавка за ризик складає 5 %, а процентна ставка за відсутністю ризику – 3 %. За минулий рік компанія виплатила дивіденди в розмірі 15 грн. на акцію. Перед­бачається, що дивіденди будуть зростати щорічно на 5 %. На сьо­годні акції продаються за ціною 180 грн. Яка вартість акціонерно­го капіталу підприємства?

 

Розв'язання

 

Визначимо прибуток, який отримають із звичайних акцій на основі методу розрахунку, який використовують на ринку цінних паперів:

 

CAPM(Rа)= i + ( – i) ×βа=3+1,3×5=9,5 %, (9.3)

 

де CAPM(Rа) – очікувана інвестором рентабельність капітальних активів за умови ринкової рівноваги;

i – безризикова відсоткова ставка на ринку капіталів,%;

 – середня дохідність ринкового портфеля інвестицій;

β а – коефіцієнт чутливості активу до змін ринкової дохідності.

Використаємо метод розрахунку приросту дивідендів. Очікува­на величина дивіденда за формулою (9.1) рівна:

 

Дпрогн = 15×(l +0,05) =15,75 грн.

 

Тоді очікуваний прибуток компанії за формулою (9.2) складе:

 

В=

 

Знайдемо середньоарифметич­ну величину вартості активів:

 

 

 

Задачі для самостійного розв’язування

 

Задача 3.  Корпорація Apple Inc має бета-коефіцієнт, рівний 1,2. Ринкова надбавка за ризик складає 12 %, а ставка при відсутності ризику – 7 %. За останній рік корпорація виплатила дивіденд у розмірі 25 грн. на акцію, їх зростання передбачається на рівні 5 %. На ринку ціна акцій складає 2900 грн. Визначити вартість акціонерного капіталу.

 

Задача 4. На основі даних попередньої задача визначимо середньозважену вартість капіталу з урахуванням податкового чинника. Співвідношення позики і активів ПАТ «Володарка» складає 50 %. Вартість позики до сплати податків – 11 %.

 

Задача 5. Визначити залишкову відновну вартість офісної будівлі, що має такі характеристики: площа 2500 м2, побудована 15 років назад, час життя 30 років. Питомі витрати на будівництво такої ж споруди складають 20000 грн/ м2.

 

Задача 6. Визначити вартість підприємства методом капіталізації його доходів, якщо:

- фактична та прогнозна структура капіталу підприємства становить 5 : 9;

- власний капітал – 530 тис. грн;

- позичковий капітал – 980 тис. грн;

- стабільний прогнозований обсяг чистого прибутку – 75 тис. грн;

- плата за користування позичковим капіталом – 13 % річних складає 95 тис. грн;

- інвестор готовий вкладати кошти в корпоративні права підприємства за мінімальної ставки дохідності в 15 %.