Cover

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Збірник практичних завдань для організації самостійної роботи з дисципліни

Електронний навчальний посібник

Каталог посібників Видавництво ВНТУ
← Назад ↑ Зміст → Вперед

Тема 8. Інвестування підприємства

 

Розв’язання тестів даної теми передбачає ознайомлення студентів із такими питаннями:

1. Суть та види інвестицій підприємств.

2. Зміст, мета та завдання інвестиційної діяльності.

3. Розробка інвестиційного проекту. Його складові.

4. Фундаментальний аналіз інвестицій.

5. Методи оцінювання ефективності інвестицій.

 

 

Тестові завдання

 

1. Інвестиції – це:

1) покупка нерухомості й товарів тривалого користування;

2) операції, зв’язані з вкладенням коштів у реалізацію проектів, що будуть забезпечувати одержання вигод протягом періоду, що перевищує один рік;

3) покупка устаткування і машин із терміном служби до одного року;

4) вкладення капіталу з метою наступного його збільшення.

 

2. Яка з зазначених форм інвестування  не відноситься до виробничих інвестицій:

1) інвестування приросту запасів матеріальних оборотних активів;

2) придбання цілісних майнових комплексів;

3) інноваційне інвестування в нематеріальні активи;

4) вкладення капіталу в статутні фонди спільних підприємств;

 

3. Фінансові інвестиції – це:

1) вкладення, здійснювані з метою впровадження нововведень у виробництво;

2) вкладення капіталу в усіх його формах в об’єкти підприємницького та іншого видів діяльності, в результаті якої утвориться прибуток або досягається соціальний ефект;

3) вкладення капіталу у відтворення основних фондів, в інноваційні нематеріальні активи, у приріст запасів товарно-матеріальних цінностей та інші об’єкти інвестування, пов’язані зі здійсненням операційної діяльності підприємства;

4) вкладення капіталу в акції, облігації та інші фінансові інструменти.

 

4. Співвідношення проекту і ринків його продукції, реалістичність прогнозів збуту, достатність ресурсів, можливість управління ресурсами та витратами досліджується в процесі:

1) інституційного аналізу проекту;

2) аналізу технічної бази проекту;

3) комерційного аналізу проекту;

4) соціального аналізу.

 

5. Маркетинговий план проекту не включає:

1) рівень конкуренції на ринку продукції проекту;

2) аналіз конкурентного середовища;

3) місця і умови зберігання матеріально-технічних ресурсів;

4) потенційні споживачі продукції.

 

6. Визначення майбутньої  величини поточної суми через деякий проміжок часу, виходячи із заданої відсоткової ставки здійснюється за допомогою:

1) дисконтування;

2) нарощення;

3) ануїтету;

4) кредитування.

 

7. Для простих процентів прирощення визначається за формулою:

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

 

8. Коефіцієнт чистої теперішньої вартості визначається за формулою:

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

 

9. Інвестиційний проект доцільно приймати до впровадження за значення індексу рентабельності:

1) більше нуля;

2) більше одиниці;

3) менше одиниці;

4) більше двох.

 

10. Який з наведених нижче показників оцінювання не враховує фактор часу?

1) період окупності;

2) коефіцієнт ефективності;

3) чистий приведений дохід;

4) внутрішня норма дохідності.

 

11. Майбутня вартість — це:

1) сума доходів, яку планує отримати інвестор від реалізації проекту після того, як він компенсує вкладені ним грошові кошти;

2) сума грошових коштів, яку може отримати власник проекту в майбутньому за умов продажу даного проекту;

3) сума інвестованих на теперішній момент коштів, на яку вони ма­ють перетворитися через певний проміжок часу з урахуванням певної ставки процента;

4) величина грошового потоку, яка буде отримана за проектом у ході його реалізації при запланованих параметрах.

 

12. Внутрішня норма доходності відображає:

1) відтік або приплив грошових коштів по кожному року;

2) граничне значення коефіцієнта дисконтування, що розподіляє інвестиції на прийнятні і неприйнятні;

3) ставку дисконту, за якою проект не збільшує і не зменшує вар­тість фірми;

4) критичне значення ставки процента, за якою можливе досягнення найбільшого значення чистої теперішньої вартості.

 

13. Основна мета інвестиційного проекту:

1) максимізація обсягу продукції, що випускається;

2) мінімізація витрат на споживання ресурсів;

3) технічна ефективність проекту, що забезпечує вихід на ринок із якісною (конкурентноздатною) продукцією;

4) максимізація прибутку.

 

14. Ризик інвестиційного проекту — це:

1) ймовірність того, що проект буде реалізовано;

2) очікуване значення  проекту;

3) міра невизначеності одержання очікуваного рівня доходності при реалізації даного проекту;

4) рівень ліквідності надходжень від проекту.

 

15. Для кількісної оцінки ризику використовується показник:

1) строк окупності;

2) коефіцієнт трансформації;

3) точка беззбитковості;

4) середньоквадратичне відхилення.

 

16. Метод зниження ризиків за рахунок фінансової компенсації із страхових фондів називається:

1) усунення ризику;

2) страхування;

3) поглинання ризику;

4) диверсифікація.

 

17. Методом підбору визначається:

1) індекс рентабельності проекту;

2) внутрішня норма доходності;

3) чиста вартість;

4) чистий приведений дохід.

 

18. Поєднання впливу інфляції, ризику та схильності до ліквідності є причиною:

1) соціальної несправедливості розподілу доходів;

2) падіння курсу національної валюти щодо іноземної;

3) зменшення вартості грошей у часі;

4) економічної кризи.

 

Оцініть правильність тверджень (так, ні).

 

19. Чим вищий ризик очікуваних грошових потоків, тим нищу ставку дисконтування необхідно використати.

1) Так; 2) ні.

 

20. Реконструкція — інвестиційна операція, пов'язана із будівництвом нового об'єкта з закінченим технологічним циклом за індивідуально розробленим або типовим проектом на спеціально відведених територіях.

1) Так; 2) ні.

 

21. Вкладення капіталу в різні фінансові інструменти з метою отримання прибутку – це фінансова діяльність.

1) Так; 2) ні.

 

22. Реалістичність проекту з урахуванням організаційних, адміністративних, юридичних аспектів його реалізації, а також відповідність проекту зовнішньому середовищу визначається в процесі комерційного аналізу проекту.

1) Так; 2) ні.

 

23. Чиста теперішня вартість завжди більша за теперішню вартість.

1) Так; 2) ні.

 

24. Коефіцієнт варіації характеризує ефективність інвестиційного проекту.

1) Так; 2) ні.

 

25. Придбання цілісних майнових комплексів —  інвестиційна операція великих підприємств, яка забезпечує галузеву, товарну або регіональну диверсифікацію їх діяльності.

1) Так; 2) ні.

 

26. Точка Фішера є відсотковою ставкою,за якої чисті приведені доходи двох проектів є рівні.

1) Так; 2) ні.

 

27. Інноваційні інвестиції – це вкладення, здійснювані з метою впровадження нововведень у виробництво.

1) Так; 2) ні.

 

28. Процес розрахунку майбутньої вартості коштів, що інвестуються сьогодні, – це дисконтування.

1) Так; 2) ні.

 

29. Компаундування — операція, за допомогою якої визначається 1) величина остаточної майбутньої вартості з урахуванням складних процентів.

1) Так; 2) ні.

 

30. Індекс прибутковості не враховує вартість грошей у часі, але дає можливість порівнювати грошові потоки.

1) Так; 2) ні.

 

Типові приклади розв’язування задач

 

Задача 1. Підприємство вирішило вкласти вільні кошти в розмірі 20 тис. грн строком на 3 роки. Є три альтернативних варіанти вкладень:

1) кошти вносять на депозитний рахунок банку із щорічним нарахуванням складних відсотків за ставкою 21%;

2) щорічне нарахування 25% за простим відсотком;

3) щомісячне нарахування складних відсотків за ставкою 18% річних.

Необхідно, не враховуючи рівень ризику, визначити найкращий варіант вкладення коштів.

 

Розв'язання

 

Розрахуємо майбутню вартість грошових коштів за кожним з варіантів.

Для першого варіанта майбутню вартість грошей розрахуємо, використовуючи формулу :

 

(8.1)

 

де PV – сума коштів, інвестованих у початковий період, грн;

і – ставка відсотка або коефіцієнт;

n строк додавання коштів, років.

 

FV21%=20000×(1+0,21)3=35431,220 (грн).

 

Для другого варіанта майбутню вартість грошей розрахуємо, використовуючи формулу:

 

, (8.2)

FV 25%=20000×(1+3х0,21)=32600 (грн).

 

Для третього варіанта майбутню вартість грошей розрахуємо, використовуючи формулу:

 

, (8.3)

 

де  кількість нарахувань за рік, разів.

 

FV 18%=20000×(1+0,21/12)3×12=37348,145 (грн).

 

Отже, для підприємства найвигіднішим є третій варіант вкладення коштів, за якого передбачається щомісячне нарахування складних відсотків за ставкою 18 % річних.

 

Задача 2. Виберіть менш ризикований проект, якщо проведені розрахунки дали три вірогідних варіанти сумарного приведеного прибутку за проектами.

Варіант розрахунку

 

Прогноз прибутку за проектом, тис. грн

Проект А

Проект Б

1

110

510

2

120

480

3

97

463

Розв'язання

Визначимо середнє очікуване значення прибутку за проектами за формулою :

, (8.4)

 

де  - середній (очікуваний) дохід;

D – отриманий дохід;

N – кількість спостережень;

t – кількість періодів.

 

проект А : 

проект Б: 

 

Розрахуємо середнє квадратичне відхилення за проектами за формулою:

 

(8.5)

 

проект А : 

проект Б: 

 

За формулою (8.6) визначимо коефіцієнт варіації за проектами:

 

. (8.6)

А: 

Б: 

Отже, обидва проекти мають низький рівень ризику. Разом з тим, проект Б є менш ризиковим і є доцільнішим для реалізації.

 

Задачі для самостійного розв’язування

 

Задача 3.  За даними таблиці розрахуйте показники чистого приведеного доходу й дисконтного строку окупності альтернативних інвестиційних проектів, обґрунтуйте вибір найбільш привабливого з них. Проектна дисконтна ставка дорівнює 17 %.

Період часу, років

Проект А

Проект Б

0

-200000

-150000

1

80000

115000

2

80000

115000

3

65000

-

4

65000

-

 

Задача 4Виберіть менш ризикований проект, якщо проведені розрахунки дали три вірогідних варіанти сумарного приведенного прибутку за проектами.

Варіант розрахунку

 

Прогноз прибутку за проектом, тис. грн.

Проект А

Проект Б

1

110

510

2

120

480

3

97

463

 

Задача 5. Визначте внутрішню норму прибутковості проекту і порівняйте з очікуваною інвестором дохідністю інвестицій на рівні 40 %. Зробіть висновок щодо доцільності реалізації проекту.

Рік реалізації

проекту

 

Обсяг інвестицій,

тис. грн.

 

Поточні доходи від проекту, тис. грн.

 

Поточні витрати

проекту  витрати

на виробництво),

тис. грн.

1

100

200

150

2

-

250

180

3

-

250

170

Задача 6. Фірмі необхідно нагромадити 2 млн грн. для прид­бання через 10 років будівлі під офіс. Найбезпечнішим способом нагромадження є придбання серій безризикових державних цінних паперів, що генерують річний дохід за ставкою 8 % річних з нарахуванням процентів кожні півроку. Яким має бути початковий внесок фірми?