Cover

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Збірник практичних завдань для організації самостійної роботи з дисципліни

Електронний навчальний посібник

Каталог посібників Видавництво ВНТУ
← Назад ↑ Зміст → Вперед

Тема 7. Фінансова реорганізація підприємства

 

Розв’язання тестів даної теми передбачає ознайомлення студентів із такими питаннями:

1. Сутність реструктуризації та реорганізації підприємства.

2. Особливості реорганізації акціонерних товариств.

3. Укрупнення підприємства.

4. Подрібнення підприємства.

5. Без зміни розмірів підприємства (перетворення).

6. Зарубіжний досвід проведення реорганізації підприємств.

 

 

Тестові завдання для самоконтролю

 

1. Яке з двох понять є ширшим: реорганізація чи реструктуризація?

1) реструктуризація;

2) реорганізація;

3) дані поняття є ідентичними;

4) дані поняття є різними.

 

2. За метою проведення реструктуризацію поділяють на:

1) менеджменту та виробничу;

2) операційну та корпоративну;

3) стратегічну та оздоровчу;

4) з оплатною чи безоплатною передачею майна.

 

3. За змістом реструктуризація буває:

1) менеджменту та виробнича, кадрова;

2) операційна, фінансова та корпоративна;

3) стратегічна та оздоровча;

4) з оплатною, безоплатною чи з примусовою передачею майна.

 

4. Виділяють наступні складові реструктуризації:

1) менеджменту, виробнича, кадрова;

2) операційна, фінансова та корпоративна;

3) стратегічна та оздоровча;

4) з оплатною, безоплатною чи з примусовою передачею майна.

 

5. Вихідною ланкою в проведенні змін з метою реструктуризації менеджменту є:

1) фінансова експрес-діагностика;

2) виробнича діагностика;

3) маркетингова діагностика;

4) кадрова реструктуризація.

 

6. Яка складова реструктуризації передбачає обґрунтування базового показника бізнесу – обсягів продажу ?

1) фінансова реструктуризація;

2) виробнича реструктуризація;

3) маркетингова реструктуризація;

4) кадрова реструктуризація.

 

7. Яка складова реструктуризації передбачає оптимізацію структури капіталу підприємства, що досягається насамперед переоформленням боргових зобов’язань?

1) фінансова реструктуризація;

2) виробнича реструктуризація;

3) маркетингова реструктуризація;

4) кадрова реструктуризація.

 

8. Яка складова реструктуризації забезпечує пере­творення виробничих підрозділів підприємства, модернізацію або заміну застарілих основних фондів, впровадження нових тех­нологічних процесів?

1) фінансова реструктуризація;

2) виробнича реструктуризація;

3) маркетингова реструктуризація;

4) кадрова реструктуризація.

 

9. Об’єднання двох фірм, які виробляють однаковий тип товару чи надають однакові послуги – це:

1) горизонтальне злиття;

2) вертикальне злиття;

3) укрупнення;

4) поглинання.

 

10. Виник­нення нового акціонерного товариства-правонаступника з пере­дачею йому згідно з передавальними актами всіх прав та обов’язків двох або більше акціонерних товариств одночасно з припиненням їх діяльності є операцією:

1) поглинання;

2) приєднання;

3) укрупнення;

4) злиття.

 

11. При­пинення діяльності акціонерного товариства (чи декількох товариств) з переда­чею ним (ними) згідно з передавальним актом усіх його (їх) прав та обов’язків іншому акціонерному товариству-правонаступнику є операцією:

1) поглинання;

2) приєднання;

3) укрупнення;

4) злиття.

 

12. Форма реорганізації, суть якої полягає у придбанні корпоративних прав фінансово-неспроможного підп­риємства підприємством-санатором, отримала назву:

1) поглинання;

2) приєднання;

3) укрупнення;

4) злиття.

 

13. Спосіб реорганізації, який полягає в тому, що юри­дична особа припиняє свою діяльність, а на її базі створюється кілька нових підприємств, оформлених у вигляді самостійних юридич­них осіб, називається:

1) поглинання;

2) виділення;

3) поділ;

4) перетворення.

 

14. Спосіб реорганізації, за якого частина активів і пасивів підприємства, яке реорганізується, передається правона­ступнику або кільком правонаступникам, утворюваним унаслідок реорганізації; при цьому підприємство, що реорганізується, продовжує свою фінансово-господарську діяльність, – це:

1) поглинання;

2) виділення;

3) поділ;

4) перетворення.

 

15. Спосіб реорганізації, що передбачає зміну форми власності або організаційно-правової форми юридичної особи без припинення господарської діяльності підприємства, – це:

1) поглинання;

2) виділення;

3) поділ;

4) перетворення.

 

16. До видів реорганізації належать:

1) техніко-технологічна; організаційна; фінансова; правова реорганізація;

2) злиття, приєднання, поглинання, поділ, виділення, перетворення;

3) оперативна, стратегічна реорганізація;

4) організаційна; фінансова; правова реорганізація.

 

17. У разі злиття, приєднання та перетворення за поданням нагля­дової ради загальні збори затверджують:

1) передавальний акт;

2) розподільний баланс;

3) передавальний баланс;

4) розподільний акт.

 

18. Збереження статусу юридичної особи підприємства та складу його власників і зміна організаційно-правової форми ведення бізнесу передбачаються таким способом реорганізації:

1) злиття;

2) аквізиція;

3) перетворення;

4) приєднання.

 

Оцініть правильність тверджень (так, ні).

 

19. Метою стра­тегічної реструктуризації є максимальне збільшення багатства влас­ників, які володіють підприємством.

1) Так; 2) ні.

 

20. Операційна реструктуризація охоплює заходи щодо вдоско­налення діяльності підприємства з урахуванням окремих його функцій.

1) Так; 2) ні.

 

21. Експлуатаційна реструктуризація включає зміну структури капіталу; зміну вартості капіталу.

1) Так; 2) ні.

 

22. Необхідним елементом злиття чи приєднання є складання передатного балансу.

1) Так; 2) ні.

 

23. Планування мар­кетингового комплексу для обраних ринків залежно від ситуації проводиться за допомогою  методу 4 «Р».

1) Так; 2) ні.

 

24. Поняття «реструктуризація» є ширшим за поняття «реорганізація».

1) Так; 2) ні.

 

25. До основних форм реорганізації, результатом яких є подрібнення підприємств, належить злиття кількох підприємств в одне, приєднання одного або кількох підприємств до одного, а також їх взаємне поглинання.

1) Так; 2) ні.

 

26. Ідея портфельної моделі реорганізації полягає в проектуван­ні найбільш обґрунтованої ринкової ніші підприємства та її на­ступного завоювання з використанням спеціальних методів - портфельних методів планування.

1) Так; 2) ні.

 

27. Приєднанням акціонерного товариства визнається при­пинення акціонерного товариства (кількох товариств) з переда­чею ним (ними) згідно з передавальним актом усіх його (їх) прав та обов’язків іншому акціонерному товариству-правонаступнику.

1) Так; 2) ні.

 

28. Якщо підприємство монопольне утворення зловживає монопольним становищем на ринку, може бути прийняте рішення про примусовий його укрупнення.

1) Так; 2) ні.

 

29. Вартісна модель реорганізації ґрунтується на тезі, що кінцевою метою функціонування будь-якої компанії чи організації має бу­ти зростання її вартості, яка, в свою чергу, залежить від чистих грошових потоків, що генеруються завдяки діяльності компанії.

1) Так; 2) ні.

 

30. Акціонерне товариство може ділитись лише на акціонерні товариства.

1) Так; 2) ні.

 

Типові приклади розв’язування задач

 

Задача 1. ПАТ «Онікс» та ПАТ «Діамант» є конкурентами на ринку. У них приблизно одна­кові величини активів та рівень ділового ризику. Ці підприємства є акціонерними товариствами з грошовим потоком після оподатку­вання – 40 тис. грн. у рік і рівнем доходу на капітал 10 %. ПАТ «Онікс» хоче придбати ПАТ «Діамант». Грошовий потік нової компанії після спла­ти податків складе 85 тис. грн. у рік. Визначити, чи виникає ефект синергізму в результаті поглинання та вартість ПАТ «Онікс» та ПАТ «Діамант» до по­глинання.


Розв’ язання

 

Нехай Вн ­– вартість нової фірми. Поглинання є доцільним, коли

 

Вн > В1 + В2, (7.1)

 

де В1, В2,  – вартість вартість ПАТ «Онікс» та ПАТ «Діамант» до поглинання.

Різниця між новою вартістю і сумою вартостей двох фірм до поглинання називається чистим приростом від поглинання:

 

∆В = Вн - (В1 + В2). (7.2)

 

Коли приріст від поглинання має позитивне значення, то го­ворять, що у результаті поглинання відбулась синергія.

У нашому прикладі синергія відбувається, оскільки грошовий потік нового підприємства більший, ніж суми грошових потоків двох окремих фірм:

 

∆В = 85 - (40+40) = 5 тис. грн.

 

 

Оскільки ризики од­накові, то вартість нової фірми складе :

 

85 / 0,10 = 850 тис. грн.

 

Вартість ПАТ «Онікс» та ПАТ «Діамант» до поглинання складатиме:

 

40 / 0,10 = 400 тис. грн.

 

кожна, що у сумі складе:

 

400 + 400 = 800 (тис. грн).

 

Тоді:

∆В = 850 – 800 = 50 (тис. грн).

 

Отже,  в результаті поглинання виникає ефект синергізму.

Вартість ПАТ «Онікс» та ПАТ «Діамант» до по­глитання складала відповідно по 400 тис. грн.

 

Задачі для самостійного розв’язування

 

Задача 2. Збори учасників ТОВ «Екорембуд» прийняли рішення про його поділ на два товариства у співвідношенні 60 : 40. Баланс ТОВ «Екорембуд» до реорганізації має такий вигляд, тис. грн.

Таблиця 7.1 – Баланс ТОВ «Екорембуд»

Актив

Пасив

1. Основні засоби

500

1. Зареєстрований капітал

430

2. Виробничі запаси

200

2. Додатковий капітал

50

3. Дебіторська заборгованість

180

3. Резервний капітал

70

4. Грошові кошти

20

4. Зобов’язання

350

Баланс

900

Баланс

900

Скласти роздільний баланс підприємства за умови, що в процесі реорганізації була проведена переоцінка (дооцінка) основних засобів на 15 %.

 

Задача 3. Прийнято рішення про реорганізацію АТ «Ковбаскофф», приєднавши його до АТ «Дача». Відношення, згідно з яким обмінюються корпоративні права у разі приєднання, становить 3:5. Як доплату до корпоративних прав АТ «Дача» виплачує на користь акціо­нерів АТ «Ковбаскофф» компенсацію в розмірі 1,5 грн. за кожну акцію номінальною вартістю 25 грн. Обчислити, на скільки збільшиться статутний капітал, і скласти баланс АТ «Ковбаскофф» після приєднання до нього АТ «Дача», якщо баланси обох підприємств до реорганізації мали такий вигляд.

 

Таблиця 7.2 – Баланс АТ «Ковбаскофф», тис. грн до реорганізації

Актив

Пасив

1. Необоротні активи

300

1. Зареєстрований капітал

250

2. Виробничі запаси

90

2. Додатковий капітал

100

3. Дебіторська заборгованість

110

3. Резервний капітал

20

4. Грошові кошти

20

4. Зобов’язання

150

Баланс

520

Баланс

520

 

Таблиця 7.3 – Баланс АТ «Дача», тис. грн до реорганізації

Актив

Пасив

1. Необоротні активи

800

1. Зареєстрований капітал

950

2. Виробничі запаси

520

2. Додатковий капітал

200

3. Дебіторська заборгованість

400

3. Резервний капітал

50

4. Грошові кошти

80

4. Зобов’язання

600

Баланс

1800

Баланс

1800