Cover

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Збірник практичних завдань для організації самостійної роботи з дисципліни

Електронний навчальний посібник

Каталог посібників Видавництво ВНТУ
← Назад ↑ Зміст → Вперед

Тема 6. Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів

 

Розв’язання тестів даної теми передбачає ознайомлення студентів із такими питаннями:

1. Форми зовнішнього фінансування суб’єктів підприємництва

2. Особливості проведення операцій факторингу

3. Запозичення ресурсів суб’єктами підприємництва за рахунок короткострокових кредитів

4. Залучення фінансових ресурсів підприємства шляхом випуску облігацій

 

 

Тестові завдання для самоконтролю

 

1. До якої складової капіталу належать відстрочені податкові зобов’язання:

1) власний капітал;

2) довгострокові зобов’язання;

3) поточні зобов’язання;

4) забезпечення.

 

2. За своєю суттю лізинг є формою:

1) кредиту;

2) депозиту;

3) зобов’язань;

4) необоротних активів.

 

3. Який вид лізингу здійснюється шляхом продажу об’єкта необоротних активів суб’єкта господарювання іншій особі  з одночасним отриманням такого об’єкта в лізинг:

1) прямий;

2) двосторонній;

3) зворотний;

4) непрямий.

 

4. За якого виду лізингу суб’єкт господарювання отримує об’єкт лізингу безпосередньо від постачальника:

1) багатосторонній;

2) двосторонній;

3) зворотний;

4) непрямий.

 

5. До основних різновидів комерційних кредитів належать:

1) факторинг;

2) лізинг;

3) використання короткострокових цінних паперів;

4) одержані аванси.

 

6. Зо­бов’язання банку виплатити постачальнику товару за рахунок замовника-покупця певну суму за умови, що постачальник на­дасть банку у встановлений термін документи, підтверджуючі виконання зобов’язань перед замовником – це:

1) факторинг;

2) лізинг;

3) акредитив;

4) банківська гарантія.

 

7. Операція, за якої відбувається купівля банком або спеціалізова­ною факторинговою компанією грошових вимог постачальника до покупця та їх інкасація за визначену винагороду – це:

1) факторинг;

2) лізинг;

3) акредитив;

4) банківська гарантія.

 

8. Операція, за якої відбувається купівля банком або спеціалізова­ною факторинговою Використання об’єктом застави нерухомості або  земельних ділянок,  цілісних майнових комплексів – це:

1) іпотека;

2) перевідступлення права вимоги (цесія);

3) порука та гарантії третіх осіб, у тому числі держави;

4) страхування.

 

9. Процес оцінки пози­чальника банком або іншою кредитною організацією – це:

1) страхування;

2) оцінка кредитоспроможності;

3) порука та гарантії третіх осіб, у тому числі держави;

4) кредитний скорінг.

 

10. Цінний папір, що визначає відношення позики між власником цінного паперу і емітентом, підтверджуючи зобов’язання емітента повернути власнику цінного паперу її номінальну вартість в передбачений умовами розміщен­ня термін і виплатити дохід за цінним папером, отримав назву:

1) акція;

2) іпотечний сертифікат;

3) порука та гарантії третіх осіб, у тому числі держави;

4) облігація.

 

11. За формою випуску облігації поділяють на:

1) документарні та бездокументарні;

2) іменні та на пред’явника;

3) відсоткові та дисконтовані;

4) державні, місцеві та іпотечні.

 

12. За формою існування облігації поділяють на:

1) документарні та бездокументарні;

2) іменні та на пред’явника;

3) відсоткові та дисконтовані;

4) державні, місцеві та іпотечні.

 

13. Зо­бов’язання третьої сторони задовольнити вимоги кредитора на визначених умовах – це:

1) іпотека;

2) облігація;

3) порука;

4) гарантія.

 

14. Додаткова до основного ;до­говору господарська угода, що визначає порядок забезпечення виконання основного зобов’язання – це:

1) іпотека;

2) облігація;

3) порука;

4) гарантія.

 

15. До якісних критеріїв оцінки кредитоспроможності відносять:

1) ділову активність;

2) ділову репутацію;

3) ліквідність;

4) фінансову стійкість.

 

16. Кількісним критерієм оцінки кредитоспроможності є:

1) ділова активність;

2) ділова репутація;

3) якість менеджменту;

4) ситуація підприємства на ринку факторів виробництва та збуту продукції.

 

17. Аванси за своєю суттю є формою:

1) власного капіталу;

2)  забезпеченням наступних виплат;

3) поруки;

4) кредиту.

 

18. Варант – це різновид:

1) векселів;

2) опціонів;

3) облігацій;

4) факторингу.

 

Оцініть правильність тверджень (так, ні).

 

19. У результаті реалі­зації непрямого лізингу спеціалізована лізингова компанія придбаває у постачальника на замовлен­ня лізингоодержувача об’єкт лізингу, який передається замовникові у довгострокове користування.

1) Так; 2) ні.

 

20. У результаті реалізації зворотного лізингу суб’єкт підприємництва отримує об’єкт лізингу безпосередньо від постачальника.

1) Так; 2) ні.

 

21. Відсоткові облігації розміщують­ся за ціною, яка нижча, ніж їх номінальна вартість.

1) Так; 2) ні.

 

22. Облігації завжди випускаються на певний термін. Після його закінчення емітент повинен виплатити номінальну вартість облі­гації.

1) Так; 2) ні.

 

23. У разі, якщо постачальник відвантажує продукцію з відстрочкою платежу, не передбачаючи при цьому жодних знижок за дострокову оплату, то вартість залучення такого товарного кредиту для позичальника дорівнюватиме нулю.

1) Так; 2) ні.

 

24. Принципова відмінність факторингу і кредиту по­лягає у тому, що кредит орієнтований на успіхи компанії у минуло­му, на ті активи, які були зароблені вчора, факторинг же орієнтова­ний на майбутні успіхи у продажу.

1) Так; 2) ні.

25. Товарний кредит доцільно використовувати у тому разі, коли процентна ставка за його використання буде меншою, ніж ставка за банківський кредит, який підприємство може отримати на ана­логічний період.

1) Так; 2) ні.

 

26. Гарантія є платіжним інструмен­том і служить додатковим забезпеченням виконання зобов’язань по операції.

1) Так; 2) ні.

 

27. Суть факторингу полягає у купівлі банком або спеціалізова­ною факторинговою компанією грошових вимог постачальника до покупця та їх інкасація за визначену винагороду.

1) Так; 2) ні.

 

28. У вартість факторингових послуг включається лише плата за надані в кредит кошти.

1) Так; 2) ні.

 

29. У вартість факторингових послуг включається лише плата за надані в кредит кошти.

1) Так; 2) ні.

 

30. Ліквідність є якісним критерієм кредитоспроможності.

1) Так; 2) ні.

 

Типові приклади розв’язування задач

 

Задача 1. ПАТ «Світанок» відчуває потребу у фінансових ресурсах в розмірі 10000 грн для поповнення виробничих запасів. Постачальник готовий надати йому комерційний кредит на умовах «2/10 нетто 30», а комерційний банк – може ви­дати кредит за ставкою 26 % річних. Фінансовий менеджер пови­нен обрати один з варіантів на основі аналізу ціни комерційного кредиту і втрат дебітора у разі відмови від знижки.

 

Розв’язання

 

Визначення дисконтної знижки – одна з умов кредитної політики корпорації. Дисконтна знижка встановлюється у вигляді певного процента суми рахунка (наприклад 2 %). Дисконтний період установлюється на термін дії дисконтної знижки (наприклад 10 днів). Умова  «2/10 нетто 30» передбачає надання для ПАТ «Світанок» 2-процентної знижки на 10 днів за умови встановлення повного терміну кредиту на 30 днів.

У випадку оплати в розстрочку протягом 10 днів ПАТ «Світанок» отримує такі варіанти оплати:

1) оплатити повну суму рахунка, наприклад 10000 грн. на 30-й день (нетто 30), що надає кредит на суму 9800 тис. грн. терміном на 30 днів:

10000 (1 - 0,02) = 9800 грн.;

2) платити за рахунком з дисконтом протягом 10 днів. Термін кредиту скорочується до 20 днів (30 - 10 = 20), оскільки кредит надається на термін, що обчислюється після дисконтного періоду до дати нетто;

3) одержати на термін дисконтного періоду безпроцентний кредит.

Якщо дебітор відмовляється від умов «2/10 нетто 30», він може одержати кредит після терміну закінчення дисконтного періоду, тобто на 20 днів на суму 9800 грн. за ціною 200 грн. (2 % суми рахунка 10000 грн.).

Визначимо ціну комерційного кредиту за умови, що ПАТ «Світанок» відмовляється від дисконтної знижки, за формулою:

 

, (6.1)

 

де Д % - відсоток дисконту, що надається;

Тк – період кредиту;

Тд – період надання дисконту.

 

 

Отже, в річному еквіваленті підприємство сплатить 36,72 %.

ПАТ «Світанок» у разі ві­дмови від знижки зазнає таких втрат:

 

, (6.2)

 

де Зв – втрачена підприємством знижка;

К – кошти, якими б могло скористатись підприємство якби не відмовилось від знижки;

Т – кількість днів, протягом яких підприємство могло б користуватись грошима, якби не відмовилось від знижки.

 

Визначимо ціну, за якою ПАТ «Світанок» змогло б користуватись банківським кредитом:

 

 

Отже, ціна кредиту за використання банківського кредиту є дешевшою, ніж за отримання комерційного кредиту.

 

Задачі для самостійного розв’язування

 

Задача 2. ТОВ «Мрія» планує здійснити фінансові вкладення в облігації зі строком погашення 5 років. Облігації можна придбати з дисконтом у 20 %, фіксована ставка процента за облігаціями – 16 % річних до номіналу (нарахування процентів здійснюється за кожне півріччя). Обсяг фінансових інвестицій – 40 000 тис. грн; комісійна винагорода фінансового посередника за придбання та зберігання облігацій – 0,5 % їх номінальної вартості (сплачується одночасно з придбанням облігацій). Ринкова процентна ставка за аналогічними вкладеннями дорівнює 20 %. Провести оцінку доцільності інвестиційних вкладень у ці облігації, застосувавши при цьому всі можливі динамічні методи оцінки.

 

Задача 3. Ставка простих відсотків у першому місяці користування кредитом за умовами кредитного договору складає 24 % річних, а в кожному наступному місяці збільшується на 3 відсоткових пункта. Визначити суму відсотків за кредит у розмірі 15000 грн., який був оформлений ПАТ «Володарка» на термін  8 місяців.

 

Задача 4. Для короткострокового фінансування ПАТ «Ожина» потрібно 50 тис. грн. Товариство може користуватися комерційним кредитом з умовами «2/10 нетто 60». Комерційний банк також може надати позичку терміном на 50 днів із вартістю кредиту 6500 грн. Розрахуйте:

1) реальну відсоткову ставку за банківською позичкою;

2) вартість комерційного кредиту, якщо товариство відмовиться від торговельного дисконту і сплачуватиме за раху­нками на 60-й день;

3) чи буде корпорація користуватися дисконтом.

 

Задача 5. Фінансова компанія надає послуги з факторингу на таких умовах: комісійні - 0,3 %; позичка надається клієнту в розмірі до 75 % суми дебіторської заборгованості; компанія викуповує дебі­торську заборгованість за 1 % на місяць. ПАТ «Макаронна фабрика» надає пос­луги в кредит щорічно на 700 тис. грн. Визначте можливі витрати за факторингом. Товариство може одержати банківську позичку в розмірі 75 % дебіторської заборгованості.