Cover

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Збірник практичних завдань для організації самостійної роботи з дисципліни

Електронний навчальний посібник

Каталог посібників Видавництво ВНТУ
← Назад ↑ Зміст → Вперед

Тема 3. Формування власного капіталу підприємства

 

Розв’язання тестів даної теми передбачає ознайомлення студентів із такими питаннями:

1. Власний капітал підприємства: функції, складові та оцінка

2. Формування статутного капіталу акціонерних товариств

3. Статутний капітал товариств з обмеженою відповідальністю: формування та управління ним

4. Пайовий та резервний капітал підприємств

 

 

Тестові завдання для самоконтролю

 

1. Відповідно до вітчизняних стандартів бухгалтерського обліку власний капітал визначається як:

1) активи та зобов’язання підприємства;

2) усе майно підприємства;

3) активи за вирахуванням зобов’язань;

4) різниця між довго- та короткостроковими зобов’язаннями.

 

2. В якій формі звітності відображається майно підприємства:

1) Баланс;

2) Звіт про фінансові результати;

3) Звіт про рух грошових коштів; 

4) Звіт про власний капітал?

 

3. Нерозподілений прибуток належить до складу:

1) основного капіталу;

2) оборотного капіталу;

3) додаткового капіталу;

4) власного капіталу.

 

4. Яким чином впливає вилучений капітал на загальну величину власного капіталу підприємства:

1) збільшує;

2) зменшує;

3) не входить до складу власного капіталу, а тому ніяк не впливає;

4) важко точно сказати?

 

5. Додатковий капітал являє собою:

1) суму приросту майна підприємства, яка виникає в результаті переоцінки (індексації) безоплатно одержаних матеріальних цінностей та від емісійного доходу;

2) капітал, у межах якого власники підприємства несуть відповідальність перед його кредиторами;

3) капітал, який може бути спрямований на покриття збитків підприємств;

4) один з видів доходів підприємства, які можуть бути поділени між власниками корпоративних прав.

 

6. Яким чином впливає неоплачений капітал на загальну величину власного капіталу підприємства:

1) збільшує;

2) зменшує;

3) не входить до складу власного капіталу, а тому ніяк не впливає;

4) важко точно сказати?

 

7. Залежно від джерел формування власний капітал підприємства поділяють на:

1) вкладений та нагромаджений;

2) статутний та додатковий;

3) нерозподілений та нагромаджений;

4) вкладений та дарчий.

 

8. Хто може виступати емітентом акцій:

1) будь-який суб’єкт господарської діяльності;

2) акціонерні товариства;

3) товариства з обмеженою відповідальністю;

4) АТ та ТОВ.

 

9. Акція – це цінний папір, який:

1) засвідчує право боргу;

2) зобов’язує придбати певний товар за наперед визначеною ціною;

3) засвідчує власності;

4) є похідним від інших цінних паперів.

 

10. Власники яких акцій мають право голосу на зборах акціонерів:

1) усіх, випущених підприємством;

2) простих;

3) привелийованих;

4) тих, за якими сплачується фіксований дивіденд.

 

11. Співвідношення, з яким робиться емісія акцій за умови збільшення капіталу розраховується як: 

1) добуток статутного капіталу на кількість нових акцій;

2) добуток номінального капіталу на кількість нових акцій;

3) відношення статуного капіталу після збільшення до статутного капіталу до збільшення;

4) ві­дношення статутного капіталу перед його збільшенням до величини приросту номінального капіталу.

 

12. Якщо співвідношення, з яким робиться емісія акцій за збільшення капіталу складає 2:1, то це означає, що:

1) володіючи двома акціями на момент прийняття рішення про збільшення статутного капіта­лу, можна придбати одну акцію нової емісії;

2) володіючи однією акцією на момент прийняття рішення про збільшення статутного капіта­лу, можна придбати дві акції нової емісії;

3) дві акції старої емісії обмінюються на одну акцію нової емісії;

4) одна акція старої емісії обмінюються на дві акції нової емісії.

 

13. Які види привілейованих акцій не існують:

1) з фіксованими дивідендами;

2) з мінімальним фіксованим дивідендом та додатковими бонусами;

3) кумулятивні;

4) кумулятивні з додатковими бонусами.

 

14. Які види привілейованих акцій не існують:

1) з фіксованими дивідендами;

2) з мінімальним фіксованим дивідендом та додатковими бонусами;

3) кумулятивні;

4) кумулятивні з додатковими бонусами.

 

15. Показник номінального курсу характеризує:

1) вартість, за якою акції можуть купуватися і продаватися на біржах;

2) вартість капіталу підприємства, яка відображена у фі­нансовій звітності;

3) структуру власного капіталу підприємства;

4) вартість ;капіталу, отриманого підпри­ємством від інших осіб у вигляді безоплатно одержаних активів.

 

16. Показник балансового курсу характеризує:

1) вартість, за якою акції можуть купуватися і продаватися на біржах;

2) вартість капіталу підприємства, яка відображена у фі­нансовій звітності;

3) структуру власного капіталу підприємства;

4) вартість капіталу, отриманого підпри­ємством від інших осіб у вигляді безоплатно одержаних активів.

 

17. Показник ринкового курсу характеризує:

1) вартість, за якою акції можуть купуватися і продаватися на біржах;

2) вартість капіталу підприємства, яка відображена у фі­нансовій звітності;

3) структуру власного капіталу підприємства;

4) вартість капіталу, отриманогопідпри­ємством від інших осіб у вигляді безоплатно одержаних активів.

 

18. У випадку, коли номіна­льний курс перевищує балансовий, то це означає, що:

1) власний капітал підприємства є меншим за ста­тутний капітал;

2) власний капітал підприємства є більшим за ста­тутний капітал;

3) підприємство отримує емісійний дохід;

4) підприємство має на баланасі безоплатно отримані активи.

 

 

Оцініть правильність тверджень (так, ні).

 

19. Власний капітал визначається як різниця між вартістю його майна і борговими зобов’язаннями.

1) Так; 2) ні.

 

20. Нагромаджений капітал - це капітал, внесений власниками підприємства.

1) Так; 2) ні.

 

21. Дарчий капітал - додатковий капітал, отриманий підпри­ємством від інших осіб у вигляді безоплатно одержаних активів.

1) Так; 2) ні.

 

22. Нерозподілений прибуток - це частина чистого прибутку, що не була розподілена між акціонерами.

1) Так; 2) ні.

 

23. Суть концепції вартості капіталу полягає у тому, що як фактор виробництва і як інвестиційний ре­сурс капітал у будь-якій своїй формі має відповідну вартість, рі­вень якої повинен враховуватись в процесі його залучення в еко­номічний процес.

1) Так; 2) ні.

 

24. Пайовий капітал акціонерного товариства - це капітал, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.

1) Так; 2) ні.

 

25. Емітентом акцій можуть виступати лише акціонерні товариства.

1) Так; 2) ні.

 

26. Товариство з обмеженою відповідальністю може здійснювати розміщення акцій двох типів - простих та привілейованих.

1) Так; 2) ні.

 

27. Кумулятивні привілейовані акції - категорія акцій, за яки­ми, у разі невиплати товариством дивідендів передбачається їх накопичення.

1) Так; 2) ні.

 

28. Показник номінального ринкового курсу характеризує структуру власного капіталу підприємства.

1) Так; 2) ні.

 

29. Недоліком показника балансового курсу є те, що він хара­ктеризує не реальну вартість корпоративних прав підприємства, а бухгалтерську.

1) Так; 2) ні.

 

30. Міноритаріями називають акціонерів, пакет акцій яких не дозволяє блокувати рішення з найважливіших питань на зборах акціонерів.

1) Так; 2) ні.

 

 

Типові приклади розв’язування задач

 

Задача 1. На початок звітного періоду власний капітал публічного акціонерного товариства «Барський машинобудівний завод» характеризується такими даними.

Таблиця 3.1 – Вихідні дані

Власний капітал

На початок періоду, грн

На кінець періоду, грн

Статутний капітал, 

205000

 

Додатково вкладений капітал

25637000

 

Інший додатковий капітал

13857000

 

Резервний капітал

51000

 

Нерозподілений прибуток

877000

 

Вилучений капітал

(-)

(-)

Усього за розділом I пасиву

51000

40627000

Визначте на основі наступних даних, яким чином зміниться власний капітал підприємства.

1. Прибуток до оподаткування становив 1706 тис. грн.

2. Чистий прибуток розподіляється за такими напрямами: поповнення резервного капіталу - 10 %; на виплату грошових дивідендів - 25 %; решта - нерозподілений прибуток.

3. Проведено переоцінку балансової вартості нематеріальних активів на суму 2,5 тис. грн (дооцінку).

4. Акціонерне товариство викупило акції, загальна номінальна вартість яких становила 6 тис. грн.

 

Розв’язання

 

Визначимо чистий прибуток підприємства :

 

ЧП = 877000-(877000×0,18) = 719140 грн.

 

На поповнення резервного капіталу спрямовано:

 

РК= 0,1×719140 = 71914 грн,

 

Нерозподілений прибу­ток становить :

 

НП = = 467441 грн

 

Таблиця 3.2 – Зміна власного капіталу підприємства

Власний капітал

На початок періоду, грн

Зміна, грн

На кінець періоду, грн

Статутний капітал

205000

205000

Додатково вкладений капітал

25637000

25637000

Інший додатковий капітал

13857000

+2500

13859500

Резервний капітал

51000

+71914

1344441

Нерозподілений прибуток

877000

+467441

1344441

Вилучений капітал

(-)

-6000

6000

Усього за розділом I пасиву

40627000

+547855

41162855

 

Задача 2. Розрахувати балансовий курс акцій ПрАТ «Літинський молочний завод», якщо власний капітал підприємства характеризують такі наведені в балансі дані, тис. грн:

 Таблиця 3.3 – Вихідні дані

Актив

Пасив

1. Необоротні активи

22876

1. Зареєстрований капітал

9667

2. Оборотні активи

83518

2. Додатковий вкладений капітал

0

 

 

3Капітал в дооцінках

451

 

 

4. Нерозподілений прибуток

9351

 

 

5. Резервний капітал

21956

 

 

6. Зобов’язання

?

Баланс

106394

Баланс

106394

 

Розв’язання

 

Власний капітал ПрАТ «Літинський молочний завод»  становить :

 

ВК= 9667+451+9351=36025 (тис. грн.).

 

Балансовий курс акцій дорівнює:

 

БК = 

 

Де ВК – власний капітал підприємства;

 

ЗарК – зареєстрований капітал.

 

 

Задачі для самостійного розв’язування

 

Задача 3. Статутний капітал ПАТ «Маяк» становить 150 тис грн (номінальна вартість однієї акції 20 грн); сума збільшення капіталу дорівнює 200 тис. грн; біржовий курс старих акцій - 60 грн; курс емісії нових акцій - 30 грн. Який буде середній курс акцій після емісії?

 

Задача 4. На початок звітного періоду власний капітал публічного акціонерного товариства «Володарка» характеризується такими даними.

Визначте на основі наступних даних, яким чином зміниться власний капітал підприємства.

1. Прибуток до оподаткування становив 165 тис. грн.

2. Чистий прибуток розподіляється за такими напрямами: поповнення резервного капіталу - 5 %; на виплату грошових дивідендів - 10 %; решта - нерозподілений прибуток.

3. Акціонери перерахували 25 тис. грн за передплаченими раніше простими акціями (заборгованість у частині номінальної вартості акцій становила 20 тис. грн).

4. Проведено переоцінку балансової вартості нематеріальних активів на суму 6 тис. грн (дооцінку).

5. Акціонерне товариство викупило акції, загальна номінальна вартість яких становила 5 тис. грн..

Таблиця 3.4 – Вихідні дані

I. Власний капітал

На початок періоду, грн

На кінець періоду, грн

Зареєстрований капітал

550 000

 

Додатковий капітал

60 000

 

Капітал в дооцінках

16 500

 

Резервний капітал

30 000

 

Нерозподілений прибуток

25 235

 

Неоплачений капітал

(10 000)

(-)

Вилучений капітал

(-)

(-)

Усього за розділом I пасиву

?

 

Задача 5. Підприємство випустило акції номінальною вартістю 23тис. грн.. та розмістило за курсом 110 %. Чистий прибуток підприємст­ва становить 12 тис. грн, 15 % його використано на поповнення резервного капіталу, а 20 % - на виплату дивідендів. Підприємс­тво отримало на безоплатній основі необоротні активи номіналь­ною вартістю 50 тис. грн. Яку суму необхідно навести за позиці­єю «інший додатковий капітал»?

 

Задача 6. Статутний капітал ПАТ «Поділля»  збільшено до 250 тис. грн. З цією метою використано додатковий капітал у розмірі 50 тис. грн.; балан­совий (розрахунковий) курс акцій перед збільшенням становив 125 %. Як зміниться балансовий курс акцій після збільшення статутного капіталу?