Cover

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Збірник практичних завдань для організації самостійної роботи з дисципліни

Електронний навчальний посібник

Каталог посібників Видавництво ВНТУ
← Назад ↑ Зміст → Вперед

Тема 2. Особливості фінансування суб’єктів господарювання різних форм організації бізнесу

 

Розв’язання тестів та задач даної теми передбачає ознайомлення студентів із такими питаннями:

1. Характеристика організаційно-правових форм підприємницької діяльності.

2. Фінансова діяльність господарських товариств.

3. Фінансова діяльність об’єднань підприємств, венчурних і рієлтерських підприємств.

4. Фінансова діяльність державних підприємств.

5. Фінансові нормативи діяльності кооперативів і кредитних спілок та їх об’єднань.

6. Фінансова діяльність суб’єктів малого бізнесу в Україні та країнах ЄС.

 

 

Тестові завдання

 

1. Діяльність яких суб’єктів господарювання не має на меті отримання прибутку:

1) квазікорпорації;

2) ринкові некомерційні організації;

3) акціонерні товариства;

4) командитне товариство.

 

2. Акціонери публічного акціонерного товариства відповідають за зобов’язаннями товариства:

1) лише в межах належних їм акцій;

2) в межах їх внесків до статутного капіталу та додатково придбаними облігаціями підприємства;

3) своїми внесками до статутного капіталу та частково належним їм приватним майном;

4) своїми внесками до статутного та додаткового капіталу підприємства.

 

3. Яку кількість акціонерів може мати приватне АТ:

1) будь-яку кількість;

2) не менше 50 акціонерів;

3) не більше 100 акціонерів;

4) не більше 300 акціонерів.

 

4. Якою є періодичність внесення до порядку денного загальних зборів питання анулювання акцій та їх консолідації і дроблення:

1) не рідше ніж раз на п’ять років;

2) не рідше ніж раз на три роки;

3) не частіше ніж раз на сім років;

4) за рішенням зборів акціонерів.

 

5. Які з наведених характеристик стосуються акціонерного товариства?

1) товариство може емітувати облігації;

2) корпоративні права співвласника товариства можуть бути придбані самим товариством;

3) засновниками підприємства можуть бути лише юридичні особи;

4) Засновники зобов’язані бути держателями акцій на суму не менше 25 % статутного капіталу протягом усього періоду діяльності підприємства.

 

6. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю відповідають за боргами товариства:

1) лише в межах належних їм акцій;

2) лише в межах їх внесків до статутного капіталу;

3) своїми внесками до статутного капіталу та частково належним їм особистим майном;

4) своїми внесками до статутного капіталу та всім своїм майном.

 

7. Яку кількість учасників може мати товариство з обмеженою відповідальністю:

1) будь-яку кількість;

2) не менше 5 чоловік;

3) не більше 10 чоловік;

4) не більше 100 чоловік.

 

8. Учасники командитного товариства відповідають за боргами товариства:

1) лише в межах їх внесків до статутного капіталу;

2) своїми внесками до статутного капіталу та частково належним їм особистим майном;

3) своїми внесками до статутного капіталу та всім своїм майном;

4) частина учасників відповідає в межах внесків до статутного капіталу, частина – своїми внесками до статутного капіталу та всім своїм майном.

 

9. Учасники повного товариства відповідають за боргами товариства:

1) лише в межах їх вкладів у статутний капітал;

2) своїми внесками до статутного капіталу та частково належним їм приватним майном;

3) своїми внесками до статутного капіталу та всім своїм майном;

4) своїми внесками до статутного та додаткового капіталу підприємства.

 

10. Суб’єктами малого підприємства можуть вважатись ті підприємства, в яких впродовж календарного року:

1) кількість працівників не перевищує 50 осіб  та  річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро;

2) кількість працівників не перевищує 30 осіб  та  річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро;

3) кількість працівників  перевищує 50 осіб  та  річний дохід перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро;

4) кількість працівників перевищує 250 осіб  та  річний дохід перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро.

 

11. Концерн являє собою:

1) тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети;

2) статутне об'єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об'єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової та іншої діяльності;

3) договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися;

4) договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва тощо.

 

12. Які з наведених характеристик стосуються асоціації?

1) тимчасове статутне об'єднання підприємств;

2) статутне об'єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об'єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової та іншої діяльності;

3) не має права втручатися у господарську діяльність підприємств - учасників;

4) не є юридичною особою.

 

13. Які з наведених характеристик стосуються концерну?

1) тимчасове статутне об'єднання підприємств;

2) передача права представляти інтереси учасників у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями;

3) не має права втручатися у господарську діяльність підприємств - учасників;

4) не є юридичною особою.

 

14. Холдингова компанія набуває статусу юридичної особи?

1) з дати державної  реєстрації  її створення;

2) з дати реалізації 50 % акцій;

3) з дати прийняття рішення про створення холдингу;

4) не набуває статусу юридичної особи.

 

15. Якою діяльністю першочергово займаються венчурні підприємства?

1) фінансовою;

2) інвестиційною;

3) інноваційною;

4) усіма можливими видами діяльності.

 

16. У якій організаційно-правовій формі можуть створюватись комеційні банки відповідно до вітчизняного законодавтсва?

1) будь-якій;

2) акціонерного товариства та товариства з обмеженою відповідальністю;

3) приватного підприємства та товариства з обмеженою відповідальністю;

4) акціонерного товариства та товариства з повною відповідальністю.

 

 

Оцініть правильність тверджень (так, ні).

 

17.  Об'єднання підприємств є юридичною особою.  

1) Так; 2) ні.

 

18.  Підприємства - учасники об'єднання підприємств зберігають статус юридичної особи незалежно від організаційно-правової форми об'єднання.

1) Так; 2) ні.

 

19.  Суб’єкти господарювання є інституційними одиницями національної економіки України.  

1) Так; 2) ні.

 

20.  Господарське товариство може  мати  у  власності  цінні папери холдингової компанії, корпоративним підприємством якої воно є.

1) Так; 2) ні.

 

21.  Квазікорпорації – це унітарні підприємства.  

1) Так; 2) ні.

 

22.  Некомерційна господарська діяльність – це самостійна систематична господарська ді­яльність, здійснювана суб’єктами господарювання, спрямована на одержання прибутку.

1) Так; 2) ні.

 

23.  Дозвіл на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів можуть отримати підприємства будь-якої організаційно-правової форми господарювання.

1) Так; 2) ні.

24.  Акції приватного акціонерного товариства розподіляються між засновниками і не можуть розпо­всюджуватися публічно.

1) Так; 2) ні.

 

25.  Річні загальні збори акціонерного товариства проводяться не раніше 30 квітня наступного за звітним року.

1) Так; 2) ні.

 

26.  Юридична особа, яка перейшла на спро­щену систему оподаткування, обліку та звітності, самостійно оби­рає одну з таких ставок єдиного податку: 6% суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акциз­ного збору в разі сплати ПДВ або 10 % суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору, в разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

1) Так; 2) ні.

 

27.  До оплати 50 % ста­тутного капіталу акціонерне товариство може здійснювати обмежений перелік операцій, не пов’язаний з його заснуванням.

1) Так; 2) ні.

 

28.  Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори учасників.

1) Так; 2) ні.

 

29.    Статутний  капітал  товариства  з  обмеженою відповідальністю 
підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з 
дня державної реєстрації товариства.

1) Так; 2) ні.

 

 

Задачі для самостійного розв’язування

 

Задача 1. За результатами зборів засновників прийнято рішення про заснування ПАТ «Форест». Засновниками була організована відкрита підписка на акції, результати якої характеризуються такими даними:

- номінальна вартість акцій – 150 грн; курс емісії – 100 %;

- усі акції товариства є простими;

- кількість акцій, які підлягають розміщенню, – 150 000 шт.;

- накладні затрати, пов’язані із заснуванням підприємства, – 30 000 грн;

- на момент скликання установчих зборів ПАТ в цілому було сплачено 50 % номінальної вартості акцій.

Чи буде засноване ПАТ «Форест»?

Який вигляд матиме перший розділ пасиву балансу ПАТ «Форест» за умови його реєстрації ? Відповідь коротко обґрунтувати.

 

Задача 2.  Петренко В. В., Сіренко Г. Г., Коваленко П. П. та Дзюба М. М. вирішили заснувати товариство з обмеженою відповідальністю «Зоря».  Зазначена в установчих документах відносна частка окремих учасників у статутному капіталі ТОВ «Зоря» становить: Петренка В. В. – 30 %; Сіренка Г. Г. та  Дзюби М. М. – по 25 %; Коваленка П. П. – 20 %.

На момент реєстрації ТОВ «Зоря» Петренко В. В. вніс 50 тис. грн, що становить 100 % його частки в статутному капіталі; Сіренко Г. Г. – 80 тис. грн, Коваленко П. П. – 70 тис. грн., Дзюба М. М. – 60 тис. грн.

Навести всі позиції першого розділу пасиву балансу створеного ТОВ «Зоря».

 

Задача 3.  Прийнято рішення про заснування публічного акці­онерного товариства. Засновниками організовано відкриту підписку на акції, результати якої характеризуються такими даними:

- номінальна вартість акцій – 250 грн., курс емісії – 100 %;

- кількість акцій, які підлягають розміщенню – 50 000 шт.;

- накладні затрати, пов'язані із заснуванням підприємства – 90000 грн.;

- на момент скликання установчих зборів акціонерного товариства всі акції були спла­чені за ціною емісії.

Навести всі позиції першого розділу пасиву балансу створеного акці­онерного товариства. Зробити висновки.