Cover

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Збірник практичних завдань для організації самостійної роботи з дисципліни

Електронний навчальний посібник

Каталог посібників Видавництво ВНТУ
← Назад ↑ Зміст → Вперед

Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання

 

Розв’язання тестів та задач даної теми передбачає ознайомлення студентів із такими питаннями:

1. Предмет та значення курсу «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання».

2. Місце фінансової діяльності серед інших видів діяльності суб’єктів підприємництва

3. Організація фінансової роботи в суб’єктів підприємництва

4. Розвиток фінансової діяльності в європейсько-американській економічній науці.

5. Розвиток фінансової діяльності суб’єктів підприємництва в Україні.

 

 

Тестові завдання

 

1.  Посередницька діяльність характеризується:

1)  агентування, аукціонанна торгівля, інноваційна діяльність;

2)  міжнародна підприємницька діяльність, аукціонна діяльність, інноваційна діяльність;

3)  підприємництво фінансових інституцій, біржове посередництво, агентування;

4)  агентування, аукціонанна торгівля, біржове посередництво.

 

2.  До фінансової діяль­ності не відносять операції, пов’язані з:

1)  надходження власного капіталу від розміщення акцій;

2)  отримання та погашення позик;

3)  реалізація та придбання фінансових інвестицій;

4)  сплата дивідендів.

 

3. В межах якої теорії фінансів сформувались теорія інвестування та теорія фінансування:

1)  неокласична;

2)  класична;

3)  неоінституційна;

4)  агентських відносин.

 

4. Який вид діяльності із перелічених є більш широким поняттям і включає інші?

1) звичайна;

2) основна;

3) операційна;

4) фінансова.

 

5. Який із зазначених показників відображає кінцевий результат операції:

1) витрати;

2) прибуток;

3) доходи;

4) податки.

 

6. До фінансової діяльності підприємства належать такі операції:

1)  одержання довгострокових позичок;

2)  придбання акцій інших підприємств;

3)  придбання нематеріальних активів;

4)  отримання дивідендів за корпоративними правами інших емітентів.

 

7. До типових прикладів руху коштів у результаті _____  діяльності слід віднести: надходження коштів від реалізації продукції (товарів, послуг); надходження коштів за надання права користування активами (оренда, ліцензії); платежі постачальникам; виплати працівникам; сплата податків тощо:

1) операційної;

2) інвестиційної;

3) фінансової;

4) звичайної.

 

8. Операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу відносять до:

1)  операційної діяльності;

2)  звичайної діяльності;

3)  основної діяльності;

4)  інвестиційної діяльності.

 

9. Який тип організаційної структури можна описати наступними характеристиками: децентралізація, відкри­тість інформаційних пото­ків, слабка організація праці та системи звітності, пра­цівники самі приймають рішення, зазвичай колегі­ально:

1)  бюрократична;

2)  поведінкова;

3)  органічна;

4)  модель самоконструювання.

 

10. Теорема іррелевантності передбачає, що:

1)  вкладати кошти слід у ті інвестиції, очікувана рентабельність яких є вищою, ніж рівноважна рентабельність;

2)  вартість підприємства не залежить від структури капіталу та джерел його фінансування;

3)  вартість підприємства залежить від структури капіталу та джерел його фінансування;

4)  у разі наявності багатьох альтернатив слід віддати перевагу тим, рентабельність яких найбільш відрізняється від рівноважної у бік збільшення.

 

11. Теорія вибору портфелю інвестицій Г. Марковіца передбачає, що:

1)  вкладати кошти слід у ті інвестиції, очікувана рентабельність яких є вищою, ніж рівноважна рентабельність;

2)  рішення щодо фінансування та інвестування повинні прийматися узгоджено;

3)  вкла­дення заданого обсягу інвестиційного капіталу в один об’єкт ін­вестицій є ризикованішим, ніж диверсифікація;

4)  у разі наявності багатьох альтернатив слід віддати перевагу тим, рентабельність яких найбільш відрізняється від рівноважної у бік збільшення.

 

12. Згідно з теорією вибору портфелю інвестицій Г. Марковіца інвестиційний портфель доцільно формувати за рахунок:

1)  фінансових активів, прибутковість яких перебуває у безпосередній функціональній залежності;

2)  комбінації активів з мінімальним кореляційним зв'язком між рівнями їх рентабельності;

3)  комбінації активів з максимальним кореляційним зв'язком між рівнями їх рентабельності;

4)  комбінації активів активів із середнім рівнем рентабельності.

 

13. Представниками якої теорії наголошується, що вар­тість фінансових інструментів визначається двома основними пара­метрами: ризиковістю та рентабельністю:

1)  неокласичної;

2)  класичної;

3)  неоінституційної;

4)  агентських відносин.

 

14. Згідно з моделлю оцінки дохідності активів (САРМ):

1)  ринкова ціна окремих акцій залежить від їх балансового курсу;

2)  ціна активів залежить від структури джерел їх придбання;

3)  кошти слід вкладати лише в безризикові активи;

4)  кошти слід вкладати в ті інвестиції, очікувана рентабельність яких є вищою, ніж рівноважна рентабельність, розрахована за САРМ.

 

15. У разі наявності багатьох альтернатив за моделлю оцінювання дохідності активів віддати перевагу варто тим, рентабельність яких:

1)  найменш відрізняється від рівноважної у бік збільшення;

2)  найбільш відрізняється від рівноважної у бік збільшення;

3)  найменш відрізняється від рівноважної у бік зменшення;

4)  найбільш відрізняється від рівноважної у бік зменшення.

 

16. В межах якої теорії фінансів сформувались теорія агентських відносин та теорія фінансового посередництва:

1)  неокласична;

2)  класична;

3)  неоінституційна;

4)  вибору портфеля інвестицій.

 

17. Теорія агентських відносин при фінансуванні досліджує:

1)  конфлікт інтересів між каліталодавцем та каліталоодержувачем, який може виникнути в результаті асиметрії в інформаційному забезпеченні;

2)  агентські послуги фінансових посередників;

3)  оптимізацію фінансових відносин та умов відповідних договорів з метою узгодження інтересів принципала та агента;

4)  оптимізацію структури капіталу підприємства.

 

18. Вплив окремих макро- та мікроекономічних компонентів систематичного ризику на процес ціноутворення розглядає теорія:

1)  оцінки дохідності активів;

2)  вибору портфеля інвестицій;

3)  арбітражного ціноутворення;

4)  агенських відносин.

 

Оцініть правильність тверджень (так, ні).

 

19. Предметом вивчення дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» є система фінансово-економічних ві­дносин щодо формування коштів для операційної та інвестицій­ної діяльності підприємства.

1) Так; 2) ні.

 

20. Інноваційна мо­дель господарської діяльності незмінно орієнтується на найе­фективніше використання наявних ресурсів підприємства.

1) Так; 2) ні.

 

21. Основною метою посередницької підприємницької діяльності є інтеграція економічних інтересів виробників і споживачів.

1) Так; 2) ні.

 

22. Інвестиційна діяльність – це діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позичкового капіталу підпри­ємства.

1) Так; 2) ні.

 

23. Надходження власного капіталу від розміщення акцій відносять до операційної діяльності.

1) Так; 2) ні.

 

24. Система використання різних форм і мето­дів для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей називається фінансовою діяльністю.

1) Так; 2) ні.

 

25. Малі підприємства із нескладним вироб­ництвом як правило використовують дивізійну організаційну структуру.

1) Так; 2) ні.

 

26.  Фінансовий менеджмент за рахунок оптимізації співвідношення між власним і позичковим капіталом може впливати на середньо­зважену вартість капіталу.

1) Так; 2) ні.

 

27.  Теорема ірревалентності обґрунтована Г. Марковіцем.

1) Так; 2) ні.

 

28. Неоінституційна теорія фінан­сування досліджує діяльність окремих інституцій та фінансові відносини, які виникають між ними, у комплексі та взає­мозв’язку.

1) Так; 2) ні.

 

29.  Теорія арбітражного ціноутворення побудована на тезі про те, що ціна окремих капітальних активів залежить від очікуваної рента­бельності та ризику.

1) Так; 2) ні.

 

30.  Операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції, відносять до операційної діяльності.

1) Так; 2) ні.

 

 

Типові приклади розв’язування задач

 

Задача 1. Використовуючи правило прийняття рішень за САРМ, визначити в акції якого підприємства доцільно вкладення коштів інвестора за таких даних:

 

Таблиця 1.1 – Вихідні дані

Показник

Акції А

Акції Б

Акції В

1. Очікувана рентабельність, %

12

10

11

2. β- коефіцієнт

1,2

0,9

1,1

3. Середня дохідність ринкового портфеля інвестицій (), %

12

12

12

4. Безризикова відсоткова ставка на ринку капіталів (i), %

8

8

8

 

Розв’язання

 

Модель оцінки капітальних активів (САРМ) можна уявити у вигляді очікуваної рівноважної рентабельності вкладень, яка дорівнює сумі безризикової процентної ставки та премії за ризик вкладень у певний актив, що визначається як добуток рівня систематичного ризику, властивого цьому активу, та середньоринкової премії за ризик:

 

CAPM(Rа) = i + ( – i) ×βа, (1.1)

 

 

де CAPM(Rа) – очікувана інвестором рентабельність капітальних активів за умови ринкової рівноваги;

i – безризикова відсоткова ставка на ринку капіталів,%;

 – середня дохідність ринкового портфеля інвестицій;

β а – коефіцієнт чутливості активу до змін ринкової дохідності.

У разі наявності декількох альтернатив перевага надається тому варіанту вкладення інвестицій, за яким рентабельність буде найбільшою порівняно із рівноважною рентабельністю.

Використовуючи формулу (1.1) та дані таблиці 1.1, визначимо значення рівноважної рентабельності за кожним видом акцій за умов ринкової рівноваги:

 

CAPM(RА) = 8 + (12 – 8) × 1,2 = 12,8 (%);

CAPM(RБ) = 8 + (12 – 8) × 0,9 = 11,6 (%);

CAPM(RВ) = 8 + (12 – 8) × 1,1 = 12,4 (%).

 

Порівняємо отримані значення із очікуваною рентабельністю, наведеною в таблиці 1.1:

 

∆RA= 12 - 12,8 = -0,8 (%);

∆RБ= 11,6 - 10 = 1,6 (%);

∆RВ= 12,4 - 11 = 1,4 (%).

 

Згідно з проведеними розрахунками видно, що акції компанії А є неприйнятними ля інвестора в будь-якому випадку, а перевагу варто надати акціям Б, оскільки за даного варіанту очікувана рентабельність найбільше відхиляється в сторону збільшення від рівноважної.

 

Задачі для самостійного розв’язування

 

Задача 2. Рентабельність цінних паперів з нульовим ризиком складає 10%, середня дохідність акцій ринкового індексу – 15%, коефіцієнт β дорівнює 1,1. Розрахуйте дохідність звичайних акцій компанії. 

 

Задача 3. Дохідність звичайних акцій компанії склала 18%, дохідність цінних паперів з нульовим ризиком – 12%, середня дохідність акцій ринкового індексу – 13%. коефіцієнт β дорівнює 1,1. Розрахуйте значення коефіцієнта чутливості активу до змін ринкової дохідності.

 

Задача 4. Розрахуйте дохідність цінних паперів з нульовим ризиком, якщо середня дохідність акцій ринкового індексу – 15%, коефіцієнт β дорівнює 1,3, а дохідність звичайних акцій компанії – 21%. 

 

Задача 5. Використовуючи правило прийняття рішень за САРМ, визначити в акції якого підприємства доцільно вкладення коштів інвестора за таких даних:

 

Таблиця 1.2 – Вихідні дані

Показник

Акції А

Акції Б

Акції В

1. Очікувана рентабельність, %

15

12

14

2. β- коефіцієнт

1,1

1,4

1,3

3. Середня дохідність ринкового портфеля інвестицій (), %

14

14

14

4. Безризикова відсоткова ставка на ринку капіталів (i), %

6

6

6

 

Задача 6. Визначити обсяги вхідних грошових потоків на підприємстві в рамках фінансової, операційної та інвестиційної діяльності (окремо), якщо відомі такі дані:

1. Обсяг виручки від реалізації продукції становив 630 тис. грн, в тому числі ПДВ.

2. Підприємство отримало кредит у сумі 60 тис. грн.

3. У результаті емісії звичайних акцій на підприємство надійшло 100 тис. грн, у т. ч. спрямовано на збільшення статутного капіталу — 80 тис. грн, на збільшення додаткового капіталу — 20 тис. грн.

4. Підприємство продало облігації внутрішньої державної позики — 60 тис. грн.

 

Задача 7. Визначити грошові потоки від інвестиційної діяльності підприємства за звітний період за таких даних:

1. Надходження від продажу акцій інших підприємств – 30 тис. грн.

2. Надходження від емісії акцій становлять 250 тис. грн.

3. Надходження від емісії облігацій – 80 тис. грн.

4. Виплати дивідендів – 40 тис. грн.

5. Собівартість реалізованої продукції — 900 тис. грн, у т. ч. амортизація основних засобів — 15 тис. грн.

6. Витрати, пов’язані із придбанням основних засобів — 70 тис. грн.

7. Витрати, пов’язані із придбанням ОВДП – 60 тис. грн.

 

Задача 8. Визначити обсяги грошових потоків на підприємстві в межах фінансової, операційної та інвестиційної діяльності (окремо), якщо відомі такі дані:

1. Обсяг виручки від реалізації продукції становив 900 тис. грн.

2. Собівартість реалізованої продукції – 750 тис. грн.

3. Підприємство отримало кредит у сумі 80 тис. грн.

4. Підприємство нарахувало та виплатило дивідендів на суму 30 тис. грн.

8. Надходження від продажу акцій інших підприємств — 90 тис. грн.

9. Кошти, спрямовані на придбання основних засобів, — 120 тис. грн.

10 Витрати на патентування – 70 тис. грн

11 Виплати грошових коштів працівникам – 50 тис. грн.

12 Погашення позик – 30 тис. грн.