Cover

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Збірник практичних завдань для організації самостійної роботи з дисципліни

Електронний навчальний посібник

Каталог посібників Видавництво ВНТУ
← Назад ↑ Зміст → Вперед

Вступ

Найголовніша риса ринкової економіки – це її невизначеність, що стала наслідком конкуренції суб’єктів господарювання та періодичності проявів криз. Досить важливим є забезпечення ефективної діяльності підприємства, яка ґрунтується на побудові сучасної інформаційної системи управління. Діяльність підприємств за умов ринкової економіки пов'язана з підвищенням стимулювальної ролі прибутку. Отримання прибутку сприяє вирішенню важливих першочергових завдань – зростання обсягів виробництва з метою всебічного задоволення виробничих і особистих потреб, зниження рівня суспільно необхідних витрат виробництва і реалізації продукції, а також підвищення її якості. Цсі ці завдання вирішуються в процесі аналізу фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Підприємство є основною організаційною ланкою економічної системи України. Саме через це дослідження економічних процесів, визначення можливостей субєктів господарської діяльності щодо можливості реалізації ефективної фінансової діяльності є важливими.

Дисципліна «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» вивчає фінансово-економічні відносини, які виникають у процесі мобілізації і раціонального використання ресурсів для фінансування операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємств різних форм власності і різних галузей економіки.

Метою вивчення дисципліни є отримання студентами базових знань з практичних питань організації фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

Предметом даної дисципліни є система фінансово-економіч­них відносин, які виникають у процесі мобілізації ресурсів для фінансування операційної та інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання і визначення найефективніших шляхів вкладення коштів.

Проведення практичних занять з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» сприяє закріпленню у студентів  теоретичних знань з аналізу фінансово-економічних відносин на підприємстві, отримання практичних навичок аналізу фінансової діяльності підприємств.

З метою кращого закріплення лекційного матеріалу та практичних завдань, доцільним є активізація самостійної роботи студентів. Саме тому, у даному навчальному посібнику за темами дисципліни подано основні питання для самостійного контролю знань студентами, а також тестові завдання. Запропоновані тестові завдання поділено на чотири частини:

1. Відкриті тестові завдання, в яких подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один варіант є вірним.

2. Наведено твердження, які є вірними або ж невірними. Даний тип завдань передбачає оцінювання правильності тверджень студентом.

3. Задачі, які студент має вирішити та зробити відповідні висновки. Перед задачами для самостійного розв’язання міститься розв’язання типових задач.