Тема 3. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ ФУНКЦІЇ ОДНІЄЇ ЗМІННОЇ

 

3.2 Правила диференціювання (Table of Derivative Rule)

 

Теорема 3.2. Якщо функції  і  мають похідні в точці x, то справедливі формули для похідних суми, добутку та частки цих функцій:

 

1)  - (Sum Rule);

 

2)  - (Product Rule);

 

3) , при  - (Quotient Rule).


Доведення. 1) Дійсно, розглянемо похідну суми даних функцій:

 

 

, що і потрібно було довести.

 

2) Розглянемо похідну добутку даних функцій:

 

 

 

,

що і потрібно було довести (тут використано, що , оскільки диференційовна функція  - неперервна).

 

3) Розглянемо похідну частки даних функцій за умови, що :

 

,

що і потрібно було довести.

 

Зауваження. Сталий множник при диференціюванні виноситься за знак похідної (Constant Multiple Rule), тобто:

 

, де .

Приклад 3.4. Знайти похідну функції .

Розв’язання. За означенням функція  визначена при . Знайдемо похідну частки за теоремою 3.2, використовуючи формули (3.2), (3.3):

.

Отже, при  маємо:

.                                       (3.5)

 

Похідна складеної функції (Chain Rule)

Нехай функція  визначена в деякому околі точки  і функція  визначена в деякому околі точки , таким чином визначена складена функція .

Теорема 3.3. Якщо функція  має похідну в точці  і функція  має похідну в точці , то складена функція  також має похідну в точці , причому

 

,                              (3.6)

або скорочено

                                         (3.6*)

 

Доведення. За означенням маємо:

 

.

 

Приклад 3.5. Знайти похідну функції .

Розв’язання. Приймаючи , маємо:

 

 

Тут враховано, що  також складена функція і тому за формулою (3.6) вона має похідну .

 

Похідна оберненої функції (derivative of inverse function)

Теорема 3.4. Якщо функція , ,  має обернену  і для всіх  існує похідна , то для всіх  існує похідна , причому справедлива рівність:

 

 або , .                    (3.7)

 

Доведення. З означення похідної маємо:

, тобто , .

 

Приклад 3.6. Знайти похідну функції, оберненої до функції .

Розв’язання. Функція  неперервна і монотонна на проміжку . Отже, на цьому проміжку існує обернена функція, яку позначають , , . Нагадаємо, що графіки обернених функцій симетричні відносно прямої  (рис. 3.3).

 

Рис. 3.3

Знаходимо похідну . Оскільки аргументом оберненої функції є y, то виконаємо такі перетворення:

,

 

знак «+» взято, оскільки при  . Отже  або

 

.

 

Якщо аргументом є змінна х, то маємо формулу

 

.                           (3.8)

 

Продовжуючи знаходити похідні базисних елементарних функцій з урахуванням означення похідної, її властивостей та правил диференціювання можна скласти наведену нижче таблицю.

 

Таблиця похідних основних елементарних функцій

(Table of Derivative Formulas)

 

1)

;

 

 

2)

,

(, або  при );

 

3)

,

();

 

4)

;

 

 

5)

,

();

 

6)

,

();

 

7)

;

 

 

8)

;

 

 

9)

,

();

10)

,

();

 

11)

,

();

 

12)

,

();

 

13)

;

 

 

14)

;

 

 

15)

;

 

 

16)

;

 

 

17)

;

 

 

18)

,

().

 

 

Логарифмічне диференціювання

Іноді відшукання похідної спрощується, якщо її попередньо прологарифмувати. В зв’язку з цим такий метод називається логарифмічним диференціюванням. Розглянемо як працює цей метод на прикладі.

Приклад 3.7. Знайти похідну складеної функції виду .

Розв’язання. Логарифмуючи рівність дістанемо

 

.

 

Диференціюючи обидві частини останньої рівності, матимемо:

 

,або .

 

Виразивши з останньої рівності  та підставивши , отримаємо

,

 

цю рівність можна переписати так

 

,         (3.9)

 

де  -похідна від показникової функції,

 - похідна від степеневої функції.

Приклад 3.8. Знайти похідну .

Розв’язання. Логарифмуючи рівність дістанемо:

 

.

 

Диференціюючи обидві частини отриманої рівності за змінною х, матимемо

 

 або ,

звідки

.

 

Крім диференціювання степеневопоказникових функцій метод логарифмічного диференціювання доцільно застосовувати також у випадку, коли функція подана у вигляді добутку (частки) досить великої кількості функцій.

 

Приклад 3.9. Знайти похідну функції .

Розв’язання. Логарифмуючи обидві частини рівності дістанемо

 

.

 

Диференціюючи обидві частини отриманої рівності, матимемо:

 

,

або

.

Звідки

.

 

Приклад 3.10. Знайти похідну функції

 

.

Розв’язання. Логарифмуючи обидві частини рівності дістанемо

 

;

 

.

 

Диференціюючи обидві частини отриманої рівності, матимемо:

 

,

або

,

звідки

.

 

 

Похідна функції, заданої неявно (implicit function derivative)

Якщо на деякому проміжку Х диференційовна функція  задана неявно рівнянням , то її похідну  можна знайти з рівняння

 

,

 

де  розглядається як складена функція змінної х.

 

Приклад 3.11. Знайти похідну функції, заданої неявно

 

.

 

Розв’язання. Знаходимо похідну за змінною х, пам’ятаючи, що  є функцією від х, тому

 

.

 

Розв’яжемо це рівняння відносно , отримаємо:

 

,

 

звідки

.