Розділ 3

 


 

 1. Василенко В. Деревня и ее развлечения (очерки и наблюдения) / В. Василенко // Киевская старина. – 1904. – апрель. – Т. 85. – С. 131–148.

 2. Грінченко М. Історія української музики / М. Грінченко. – [2-е вид.] – Нью-Йорк: Український музичний інститут, 1961. – 192 с.

 3. Грінченко М. Українська народна інструментальна музика М. Грінченко // Вибране / упоряд. і ред. М. Гордійчука; АН УРСР; Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії імені М. Т. Рильського. – К.: Держ. вид-во образотворчого мистецтва і музичної літ. УРСР, 1959. – С. 55–103.

 4. Довженко В. Нариси з історії української радянської музики: в 2 ч. / В. Довженко. – Ч. 1. – К.: Держ. вид-во образотворчого мистецтва і муз. літератури УРСР, 1957. – 237 с.

 5. Довженко В. Нариси з історії української радянської музики: в 2 ч. / В. Довженко. – Ч. 2. – К.: Музична Україна, 1967. – 319 с.

 6. Іваницький А. Українська музична фольклористика / А. Іваницький. – К.: Заповіт, 1997. – 319 с.

 7. Іванов П. Оркестр українських народних інструментів / П. Іванов. – К.: Музична Україна, 1981. – 110 с.

 8. Історія української дожовтневої музики: навч. посіб. [для муз. вузів та ін-тів к-ри / заг. ред. та упор. О. Шреєр-Ткаченко]. – К.: Музична Україна, 1969. – 558 с.

 9. Історія української музики: в 6 т. / АН УРСР. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М. Т. Рильського. – Т. 1.: Від найдавніших часів до середини XIX ст. / [ред. М. Гордійчук]. – К.: Наукова думка, 1989. – 448 с.; Т. 2.: Друга половина XIX ст. / [ред. Т. Булат та ін.]. – К.: Наукова думка, 1989. – 464 с.; Т. 3.: Кінець XIX – початок XX ст. / [ред. колегія М. Загайкевич, А. Калениченко, Н. Семененко]. – К.: Наукова думка, 1990. – 424 с.; Т. 4.: 1917 – 1941. / [ред. колегія Л. Пархоменко, О. Литвинова, Б. Фільц]. – К.: Наукова думка, 1992. – 616 с.

 10. Історія української радянської музики: учб. посіб. / [редкол.: О. Зінькевич, І. Ляшенко та ін.]. – К.: Музична Україна, 1990. – 294 с.

 11. Колесса Ф. Музикознавчі праці / Ф. Колесса / підгот. до друку, вступ. стаття і прим. С. Грици. – К.: Наукова думка, 1970. – 592 с.

 12. Корній Л. Історія української музики: у 3 ч. / Л. Корній. – Київ, Харків, Нью-Йорк: Видавництво М. П. Коць. – Ч.1. (від найдавніших часів до I пол. XVIII ст.). –1996. – 315 с.; Ч. 2. Друга половина XVIII ст. – 1998 – 388 с.; Ч. 3. XIX ст. – 2001. – 480 с.

 13. Мацієвський І. "Троїста музика" (до питання про традиційні інструментальні ансамблі) / І. Мацієвський // Ігри й співголосся. – Контонація. – Тернопіль: Астон, 2002. – С. 95–111.

 14. Ольховський А. Нарис історії української музики / А. Ольховський / ред., вступ стаття, комент. Л. Корній. – К.: Музична Україна, 2003. – 512 с.

 15. Ржевська М. На зламі часів. Музика Наддніпрянської України першої третини XX століття в соціокультурному контексті епохи: монографія / М. Ржевська. – К.: Автограф, 2005. – 352 с.

 16. Фільц Б. Музичні цехи на Україні (XVI–XIX) / Б. Фільц // Українське музикознавство. – Вип. 17. – К., 1982. – С. 33–45.

 17. Хоткевич Г. Воспоминания о моих встречах со слепыми / Г. Хоткевич // Твори в двох томах. – Т. I. – К.: Дніпро, 1966. – С. 455–518.

 18. Хоткевич Г. Два поворотні пункти в історії кобзарського мистецтва / Г. Хоткевич // Музика масам. – 1928. – № 10–11. – С. 24–29.