ЗМІСТ

 

      Вступ

1.     Кваліфікаційні вимоги в галузі корпоративного управління

2.     Навчальна програма та плани семінарських занять з курсу «Корпоративне управління»

3.     Методичні рекомендації до виконання курсової роботи

3.1. Загальні положення

3.2. Вимоги до структури курсової роботи

3.3. Рекомендований зміст структури підрозділів курсової роботи

3.4. Загальні вимоги щодо оформлення курсової роботи

3.5. Вимоги до захисту курсової роботи

4. Приклади оформлення структури, вступу та висновків курсової роботи

4.1. Тема 1 «Врегулювання корпоративних конфліктів»

4.2. Тема 2 «Розвиток корпоративних відносин у ринковій економіці»

5.  Приклади  бібліографічних записів

6.     Орієнтовна тематика курсових робіт

7.     Література

     Додатки

     Додаток А. Зразок оформлення титульного аркушу

     Додаток Б. Зразок оформлення рецензії на курсову роботу

     Додаток В. Зміни в діяльності корпоративних підприємств у зв'язку з прийняттям Закону України «Про акціонерні           товариства»

     Додаток Г. Словник понять і термінів з корпоративного управління