Зміст

1 Основні вимоги
1.1 Короткий зміст і склад курсового проекту
1.2 Типова структура курсового проекту
1.3 Вимоги до пояснювальної записки
1.3.1 Правила написання тексту
1.3.2 Оформлення формул
1.3.3 Оформлення ілюстрацій
1.3.4 Оформлення таблиць
1.3.5 Зміст
1.3.6 Вступ
1.3.7 Основна частина пояснювальної записки
1.3.8 Висновки
1.3.9 Перелік літературних джерел
1.4 Вимоги до графічних розробок
1.5 Вимоги до розробки технічного завдання на проектування
2 ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ОРГАНІЗАЦІЮ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ
2.1 Обґрунтування режимів роботи та зберігання рухомого складу
2.2 Обґрунтування режимів роботи виробничих підрозділів підприємства
2.3 Вибір і коригування нормативів проектування АТП
3 РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ РЕМОНТНО-ОБСЛУГОВУЮЧОГО ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВА
3.1 Розрахунок річної та добової програм з ТО автомобілів
3.2 Визначення річного обсягу робіт з ТО і ПР рухомого складу
3.3 Розрахунок чисельності виробничого персоналу
3.4 Розрахунок чисельності допоміжних робітників та розподіл за видами робіт
3.5 Визначення чисельності ІТР і службовців
4 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА
4.1 Обґрунтування методу організації ТО і ПР автомобілів
4.2 Розрахунок постів і потокових ліній
4.2.1 Розрахунок кількості постів ТО і ПР
4.2.2 Розрахунок кількості постів контрольно-пропускного пункту
4.2.3 Розрахунок потокових ліній періодичної дії
4.2.4 Розрахунок потокових ліній неперервної дії
4.3 Розрахунок площ виробничо-складських приміщень
4.4 Розрахунок площі зони зберігання (стоянки) автомобілів
4.5 Розрахунок площ допоміжних приміщень
5 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
5.1 Розробка схеми організації ТО і ПР автомобілів і графіка виробничого процесу АТП
5.2 Розробка планувального рішення генерального плану
5.3 Розробка планувального рішення виробничого корпусу
6 ОРГАНІЗАЦІЯ ТО І ПР АВТОМОБІЛІВ НА РОБОЧИХ ПОСТАХ І СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВИРОБНИЧИХ ДІЛЬНИЦЯХ
6.1 Описання загального технологічного процесу в зоні (дільниці, посту)
6.2 Розподіл обсягів робіт і виконавців по постах, робочих місцях і кваліфікації
6.3 Обґрунтування і вибір технологічного обладнання
6.4 Розробка планувальних рішень виробничих підрозділів
7 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Додаток А. Довідково-нормативні дані
Додаток Б. Форми таблиць для оформлення графічної частини
Додаток В. Умовні позначення елементів генеральних планів, виробничих корпусів та дільниць
Додаток Г. Приклад титульного листа
Додаток Д. Приклад креслення генерального плану
Додаток Е. Приклад креслення виробничого корпусу
Додаток Є. Приклад креслення поста і дільниці
Додаток Ж. Зразок індивідуального завдання на курсовий проект
Додаток З. Зразок технічного завдання на курсовий проект
Додаток І. Типові завдання на курсовий проект