Передмова

Розділ І ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ

1.1 Вступ до курсу “Психологія управління в організації”

1.1.1 Поняття про психологію управління

1.1.2 Предмет та завдання психології управління в організації

1.1.3 Функції психології управління в організації

1.2 Історія і сучасний стан розвитку психології управління в організації

1.2.1 Формування психологічних знань про управління в організації в теорії управління

1.2.2 Психологічні основи сучасної системи поглядів на менеджмент

1.2.3 Історія розвитку психології управління в організації

1.2.4 Сучасний стан та перспективи розвитку психології управління в організації

Питання та завдання для самоконтролю

Розділ ІІ УПРАВЛІННЯ ПРАЦЕЮ

2.1 Психологія праці як структурний елемент системи управління в організації

2.1.1 Предмет, мета та завдання психології праці в управлінні організацією

2.1.2 Менеджмент сприятливих умов праці людини як головна функція психології праці

2.1.3 Функціональні стани людини в праці

2.2 Психологія професій

2.2.1 Професійна діяльність та її психологічна структура

2.2.2 Психологічні основи профорієнтації, профвідбору та атестації кадрів

2.2.3 Метод професіографії та профвідбору

Питання та завдання для самоконтролю

Розділ ІІІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДЬМИ

3.1 Психологія особистості в управлінні

3.1.1 Управління людськими ресурсами як психологічна проблема

3.1.2 Особистість у психології управління

3.1.3 Психологія особистості керівника

3.2 Психологічні особливості керівництва

3.2.1 Лідерство та керівництво в управлінській сфері

3.2.2 Психологічні особливості стилів керівництва

3.3 Мотивація як головна функція сучасної теорії та практики менеджменту

3.3.1 Мотивація як функція менеджменту

3.3.2 Теорії мотивації

3.4 Комунікативні засади управління людьми

3.4.1 Комунікація як ключова функція керівництва

3.4.2 Особистісно-психологічні основи комунікативної компетентності керівника

3.4.3 Етико-психологічні засади ділових взаємин керівника з підлеглими

3.4.4 Психологія ділового спілкування в управлінні

Питання та завдання для самоконтролю

Розділ ІV УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

4.1 Психологія організації в управлінні

4.1.1 Теорії організації

4.1.2 Соціально-психологічна характеристика організації

4.2 Аксіологічні основи управління в організації

4.2.1 Відповідальність як методологічна основа етики та психології управління організацією

4.2.2 Інституалізація етико-психологічних основ діяльності організацій

4.2.3 Соціокультурні та етнопсихологічні особливості управління організацією

4.2.4 Гендерні засади ділових відносин в організації

4.3 Психологічні засади управлінської діяльності в організації

4.3.1 Психологічна структура управлінської діяльності

4.3.2 Функції управління (менеджменту) та їх психологічний зміст

4.4 Організація як комунікативна система

4.4.1 Управління як комунікативна проблема в діяльності організації

4.4.2 Комунікативні основи формування та розвитку соціальних груп (колективів) в організації

4.4.3 Психологія конфліктів в організації та їх вирішення

4.4.4 Управління комунікацією “організація – зовнішнє середовище”

4.4.5 Проблеми ефективності комунікації в організації

4.5 Психологія менеджменту нововведень

4.5.1 Психологічні проблеми процесу та результу нововведень в організації

4.5.2 Подолання психологічних бар’єрів в процесі впровадження інновацій

4.6 Психологія управління рекламною діяльністю та формуванням іміджу організації та персоналу

4.6.1 Психологічні засади організації рекламної діяльності організації

4.6.2 Психологічні складові формування іміджу організації та персоналу

Питання та завдання для самоконтролю

Список використаної та рекомендованої літератури

Короткий термінологічний словник