ЗМІСТ

Передмова

Розділ 1. Вступ до теорії макроекономіки

1.1. Макроекономіка як наука. Макро- і мікроекономіка. Макроекономічна політика та її цілі

1.2. Предмет макроекономіки. Обўєкт і субўєкти макроекономічних досліджень

1.3. Методологічні і методичні аспекти макроекономічного аналізу. Макроекономічні моделі та наукові основи їх побудови

1.4. Концептуальна модель економічного кругообороту. Загальні умови макроекономічної рівноваги

1.5. Історія розвитку макроекономічної науки та її сучасний стан

Основні поняття

Завдання для самостійної роботи

 

Розділ 2. Теорія обчислення макроекономічних показників в системі національних рахунків

2.1. Теоретичні основи системи національних рахунків (СНР)

2.2  Загальна характеристика валового внутрішнього продукту (ВВП) та його відмінність від валового національного продукту (ВНП)

2.3 . Методи вимірювання ВВП та їх особливості

2.4 . Інші показники СНР та співвідношення між ними

2.5 . Реальний і номінальниий ВВП. Дефлятор ВВП

2.6. ВВП та проблеми оцінки економічного добробуту нації. Крива Лоренца

Основні поняття

Завдання для самостійної роботи

 

Розділ 3.Теорія макроекономічної нестабільності: економічні цикли, безробіття, інфляція

3.1. Економічний цикл і динаміка основних макроекономічних показників. Сучасна теорія циклів

3.2. Макроекономічні моделі сучасної теорії циклів

3.3. Безробіття як порушення макроекономічної рівноваги. Природній рівень безробіття. Закон Оукена

3.4. Концепції зайнятості та їх еволюція

3.5. Інфляція в системі макроекономічного відтворення. Рівень інфляції. Інфляція попиту й інфляція витрат

3.6. Інфляційний і дефляційний розрив. Протиінфляційні заходи держави. Взаємозв’язок інфляції та безробіття

Основні поняття

Завдання для самостійної роботи

 

Розділ 4. Теорія загальної макроекономічної рівноваги: модель сукупного попиту і сукупної пропозиції

4.1. Сукупний попит та його модель. Цінові і нецінові чинники, які його визначають

4.2. Сукупна пропозиція: класична і кейнсіанська моделі. Цінові і нецінові фактори сукупної пропозиції

4.3. Макроекономічна рівновага в моделі сукупного попиту і сукупної пропозиції. Стабілізаційна політика

Основні поняття

Завдання для самостійної роботи

 

Розділ 5. Теорія споживання, заощадження та прийняття інвестиційних рішень

5.1. Споживання та заощадження в моделі макрорівноваги. Споживання і заощадження як функції доходу

5.2. Класична, кейнсіанська і неокласична концепція споживання

5.3. Теорія життєвого циклу Ф.Модільяні і теорія перманентного доходу М.Фрідмена

5.4. Інвестиції як фактор сукупного попиту. Теорія інвестування. Чинники інвестицій

5.5 Індуційовані та автономні інвестиції. Неокласична концепція

Основні поняття

Завдання для самостійної роботи

 

Розділ 6. Класична і кейнсіанська теорії макроекономічної рівноваги

6.2. Теорія державного регулювання ринкової економіки

6.3. Класична теорія макроекономічної рівноваги

6.4. Кейнсіанська теорія державного регулювання економіки

Основні поняття

Завдання для самостійної роботи

 

Розділ 7. Теорія фіскальної політики держави

7.1. Дискреційна фіскальна політика та її інструменти. Політика державних видатків і податкова політика

7.2. Взаємозв’язок мультиплікатора державних витрат і мультиплікатора податків. Визначення мультиплікатора збалансованого бюджету

7.3.Недискреційна фіскальна політика. Умонтовані стабілізатори економіки

7.4.Види та ефективність бюджетно-податкової політики. Фіскальна політика на практиці

Основні поняття

Завдання для самостійної роботи

 

Розділ 8. Теорія грошей. Грошовий ринок та його рівновага

8.1. Теорії грошей. Види та особливості сучасних грошей. Основні грошові агрегати

8.2. Модель пропозиції грошей. Грошовий мультиплікатор

8.3. Попит на гроші: ефекти доходів, цін та процентних ставок

8.4. Модель грошового ринку та його рівновага

Основні поняття

Завдання для самостійної роботи

 

Розділ 9. Банківська система та грошово-кредитна політика

9.1. Банківська система та її економічні основи. Центральний банк і комерційні банки

9.2. Механізм створення грошей комерційними банками

9.3. Види, цілі та інструменти грошово-кредитної політики

9.4. Передатний механізм кредитно-грошової політики

Основні поняття

Завдання для самостійної роботи

 

Розділ 10. Альтернативні макроекономічні теорії

10.1. Основні засади монетаристської економічної теорії

10.2. Теорія економіки пропозиції і теорія раціональних очікувань

10.3. Теорія сукупної пропозиції в короткостроковому періоді

10.4. Взаємозв'язок безробіття й інфляції в короткостроковому і довгостроковому періодах. Теорія Філліпса

10.5. Економічна політика стимулювання сукупної пропозиції

Основні поняття

Завдання для самостійної роботи

 

Розділ 11. Теорія бюджетного дефіциту і управління державним боргом

11.1. Бюджетний дефіцит та концепції щодо формування бюджету

11.2. Основні причини стійкого бюджетного дефіциту і збільшення державного боргу

11.3. Економічні наслідки існування дефіциту державного бюджету і державного боргу

11.4. Причини боргової кризи і стратегія управління зовнішнім боргом

Основні поняття

Завдання для самостійної роботи

 

Розділ 12. Теорія економічного зростання та його моделі

12.1. Економічне зростання та економічний розвиток. Джерела та фактори економічного зростання

12.2. Показники та методи оцінки економічного зростання. Міжнародні порівняння економічного зростання

12.3. Моделі економічного зростання

12.4. Межі економічного зростання та його державне регулювання

Основні поняття

Завдання для самостійної роботи

 

Розділ 13 Моделі макроекономічної політики

13.2. Політика твердого курсу і довільна макроекономічна політика

13.3. Тверді курси фіскальної і монетарної політики. Проблема координації курсів бюджетно-податкової і кредитно-грошової політики

Основні поняття

Завдання для самостійної роботи

 

Розділ 14. Теорія міжнародної торгівлі та торговельна політика

14.1. Міжнародна торгівля і теорія порівняльних переваг

14.2. Тарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі. Імпортне і експортне мито

14.3. Нетарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі. Кількісні обмеження зовнішньої торгівлі

14.4. Політика протекціонізму та її аргументи

Основні поняття

Завдання для самостійної роботи

 

Розділ 15 Теорія платіжного балансу і валютних курсів

15.1 Платіжний баланс і його макроекономічне значення. Фактори та наслідки дефіциту платіжного балансу

15.2. Структура платіжного балансу, баланс поточних операцій і баланс руху капіталу

15.3 Вплив макроекономічної політики на стан платіжного балансу. Дефіцит і криза платіжного балансу

15.4 Валютний курс та фактори, що його визначають. Валютна політика

15.5 Система валютних курсів та її види. Фази валютно-кредитної системи

Основні поняття

Завдання для самостійної роботи

 

Розділ 16. Теорія внутрішньої і зовнішньої рівноваги: проблеми економічної політики

16.1.  Вплив кредитно-грошової і бюджетно-податкової політики на платіжний баланс

16.2. Модель внутрішньої і зовнішньої рівноваги в умовах фіксованого обмінного курсу. Правило розподілу ролей

16.3. Економічна політика в умовах плаваючого обмінного курсу

16.4. Практичне застосування моделі внутрішнього і зовнішнього балансу

16.5. Чинники, що ускладнюють проведення ефективної економічної політики

Основні поняття

Завдання для самостійної роботи

 

Розділ 17. Теорія сукупних доходів населення і соціальна політика держави

17.1. Доходи населення, їхні види і джерела формування. Номінальний і реальний доход

17.2. Розподіл особистих доходів і еволюція соціальної структури суспільства. Диверсифікація соціального статусу

17.3. Рівень життя і бідність. Соціально-економічна мобільність

17.4. Державне регулювання розподілу доходів. Система соціального захисту

17.5. Економічна ефективність і рівність: протистояння або єдність

Основні поняття

Завдання для самостійної роботи

Макроекономічні задачі та практикум їх розв

Список рекомендованої навчальної літератури